Krav til inntekt i familieinnvandringssaker


I søknader om familieinnvandring må referansepersonane kunne dokumentere at dei har inntekt. I nokre tilfelle er det mogleg å få unntak frå dette kravet.
help

Du kan gjere eit val her for å gjere lista over ulike situasjonar kortare. 

På denne sida nyttar vi orda "referansepersonen" og "søkaren". 

Referansepersonen = familiemedlemmet som bur i Norge.

Søkaren = den som ynsker å flytte til Noreg, eller fortsetje å bu her, og treng eit opphaldsløyve.

Kva situasjon passar?

 • Referansepersonen er i jobb

 • Referansepersonen har opphaldsløyve for å arbeide

 • Referansepersonen har jobb med ulik inntekt frå år til år

 • Referansepersonen er sjukemeldt eller i permisjon frå jobb

 • Referansepersonen er alderspensjonist

 • Referanspersonen har uføretrygd

 • Referansepersonen har fått vern (asyl) for mindre enn eitt år sidan

 • Referansepersonen har fått vern (asyl) for meir enn eitt år sidan

 • Referansepersonen er student som er norsk, nordisk eller har permanent opphaldsløyve

 • Referansepersonen har opphaldsløyve som student (studieløyve)

 • Referansepersonen er forskar med eigne midlar

 • Referansepersonen har stor formue

 • Referansepersonen er vitne til eller offer for menneskehandel

 • Referansen gjennomførte militær verneplikt i fjor

 • Referansepersonen er barn under 18 år

 • Søkjaren er eit barn som er fødd i Noreg

 • Ingen av desse: Spesielle unntak

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?