Introduksjonsstønad blir ikke lenger regnet som inntekt ved søknad om familieinnvandring


For å få innvilget familieinnvandring, må personen som bor i Norge (referansepersonen) som hovedregel ha inntekt. Fra og med 1. oktober 2021 vil ikke introduksjonsstønad lenger regnes som inntekt når vi vurderer om inntektskravet er oppfylt.

Publisert: 27.09.2021

Fra 1. oktober 2021 er det en endring i hva vi kan regne som inntekt når vi vurderer om inntektskravet er oppfylt i søknader om familieinnvandring. Endringen er at introduksjonsstønad ikke lenger regnes med som fremtidig inntekt for søknader levert 1. oktober 2021 eller senere. Søknaden er ikke levert før du har møtt til avtalen hos politiet/ambassaden/VFS søknadssenteret for å levere inn dokumentene på sjekklisten. Hvis du har timeavtale for å levere dokumentene 1. oktober eller senere, vil denne endringen gjelde deg.  

Hvis du søker om familieinnvandring med en flyktning, kan du få unntak fra inntektskravet hvis du søker innen bestemte frister.

Disse typene inntekt regner vi med i referansepersonens fremtidige inntekt: 

 • arbeidsinntekt 
 • sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, uføretrygd eller alderspensjon fra Folketrygden
 • andre varige pensjoner eller faste periodiske ytelser (forsikringsutbetalinger eller lignende)
 • lån eller stipend du får i forbindelse med utdanning
 • hvis søkeren allerede er i lovlig arbeid i Norge, kan inntekten til søkeren regnes med for å fylle kravet 

Referansepersonen kan ha en eller flere av inntektstypene i listen over.  

Disse typene inntekt regner vi ikke med i referansepersonens fremtidige inntekt: 

 • økonomisk sosialhjelp 
 • bostøtte 
 • dagpenger og arbeidsavklaringspenger (dette gjelder også hvis du har blitt permittert på grunn av koronasituasjonen. Vi legger ut informasjon her hvis reglene om dette endrer seg) 
 • stønader du får fordi du har barn 
 • introduksjonsstønad etter integreringsloven 
 • engangsstønad ved fødsel
 • egne midler (penger på konto) 

Hva betyr det for måten UDI beregner referansepersonens tidligere inntekt?  

Endringen får også betydning for tidligere inntekt hvis referansepersonen har mottatt introduksjonsstønad etter 1. oktober 2021. Vi regner ikke med introduksjonsstønad mottatt fra 1. oktober 2021 og senere når vi skal vurdere om kravet til tidligere inntekt er oppfylt. 

Inntektsbeløpet er det samme som før. Her kan du se kravene til inntekt i familieinnvandringssaker. Vi regner ikke med introduksjonsstønad for oktober, november og desember 2021 eller senere når vi vurderer inntektsbeløpet. 

Eksempel: 
Du har en sak som venter i kø hos UDI, og som ikke blir behandlet før i 2022. Når UDI vurderer saken, vil vi se på inntekten i 2021 som tidligere inntekt. Hvis referansepersonen mottok introduksjonsstønad i oktober, november, desember 2021 eller senere, vil brutto introduksjonsstønad trekkes fra inntekten. Det vil si at beløpet på introduksjonsstønaden før skatt ikke regnes med som inntekt. Referansepersonen må oppfylle inntektskravet i hele perioden frem til vi fatter vedtak i saken. 

Hva gjør jeg hvis regelendringen medfører at referansepersonen ikke har nok inntekt?  

For søknader som allerede er levert hos politiet/ambassaden/VFS søknadssenteret før 1. oktober 2021, er reglene for fremtidig inntekt uendret. Introduksjonsstønad vil da kunne regnes som fremtidig inntekt. Det gjelder selv om UDI vurderer søknaden etter 1. oktober 2021. 

Kravet til tidligere inntekt vil derimot bli påvirket dersom referansepersonen mottar introduksjonsstønad etter 1. oktober 2021, selv om søknaden ble levert før. Introduksjonsstønaden referansepersonen har mottatt etter 1. oktober 2021 vil da bli trukket fra skattepliktig inntekt. 

Hvis referansepersonen ikke har nok inntekt når introduksjonsstønad trekkes fra, anbefaler vi at dere venter med å søke familieinnvandring til inntektskravet er oppfylt. 

Hvis søknaden din allerede er registrert i Søknadsportalen og du har betalt gebyr, men du ikke har levert dokumentene på sjekklista ennå, kan du be om å trekke søknaden og få gebyret tilbakebetalt. Det gjør du ved å kontakte den ambassaden eller det politidistriktet du sendte søknaden til elektronisk.

 

Fant du det du lette etter?