Endring i unntakene fra kravet til selvforsørgelse for å få permanent oppholdstillatelse


De nye reglene for selvforsørgelse for å få permanent oppholdstillatelse trådte i kraft 1. januar 2021 og gjelder både for nye søknader og søknader som ble levert før denne datoen som enda ikke er behandlet.

Publisert: 02.12.2020 - Sist endret: 29.12.2020

Det betyr at selv om du leverte søknaden din før 1. januar 2021, så gjelder de nye kravene for deg hvis du ikke har fått svar på søknaden din.

Unntakene fra kravet om selvforsørgelse for deg som er elev i grunnskole- eller videregående opplæring, gjelder nå kun dersom du de siste 12 månedene eller de siste to semestrene har vært elev. Det var tidligere kun krav om varigheten på skolegangen for studenter i høyere utdanning. 

I de nye reglene er det nærmere beskrevet hvem som får unntak fra kravet. De som kan få unntak som elev eller student er: 

  • Elever i grunnskole eller videregående skole med ungdomsrett (hvis du er under 25 år eller fyller 25 år før 1. juli i år). 
  • Elever som har deltatt i grunnskole- eller videregående opplæring som del av introduksjonsprogrammet.
  • Elever som har deltatt i videregående opplæring som arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV.
  • Fulltidsstudenter ved høyere utdanning. Det er et vilkår at utdanningsinstitusjonen er godkjent av Lånekassen og kvalifiserer til studielån eller stipend. 
  • Fulltidsstudenter ved høyere utdanning gjennom tiltak fra NAV.

Unntaket for elever i videregående opplæring inkluderer også lærlinger i bedrift som har deltatt på undervisning på videregående skole forut for perioden som lærling i bedrift.  

For søkere som er under 25 år (eller som fyller 25 år før 1. juli i år) er det tilstrekkelig å fremlegge bekreftelse fra skolen på deltagelse de siste 12 månedene eller de siste 2 semestrene. 

Søkere over 25 år (med unntak av de som fyller 25 år før 1. juli i år) må enten levere: 

  • bekreftelse fra kommunen på at han eller hun har deltatt i grunnskole- eller videregående opplæring de siste 12 månedene eller de siste to semestrene som del av introduksjonsprogrammet, eller
  • bekreftelse fra NAV på at han eller hun har deltatt i videregående opplæring de siste 12 månedene eller de siste to semestrene som del arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV.

Fyller du ikke kravene? 

Hvis du går på skole, er eldre enn 25 år og skolegangen ikke er en del av introduksjonsprogrammet eller arbeidsmarkedstiltak, må du fylle kravene til inntekt

Inntektskravet tilsvarer 2,5 G (grunnbeløpet i folketrygden), som for tiden utgjør 296 550 kroner før skatt. Satsene blir justert i mai hvert år. Hvis det er inntekten din i 2021 eller 2022 som vil bli vurdert, utgjorde 2,5 G kroner 265 998 i 2021 og kroner 278 693 i 2022.  

Hvis du ikke fyller kravet til selvforsørgelse, og heller ikke er i en av gruppene som får unntak, bør du vente med å søke om permanent oppholdstillatelse og heller søke fornyelse av den midlertidige oppholdstillatelsen din.

Fant du det du lette etter?