Hvem arbeider i asylmottakene? Bemanning og kompetanse ved asylmottakene, 2003–2017 (2019)


Oslo Economics har sett på hvordan opp- og nedbyggingen av mottak påvirker sammensetningen av ansatte i asylmottakene i og hvilken grad de ansattes kompetanse blir videreført fra ett mottak til et annet.

Les rapporten

Hvem arbeider i asylmottakene? Bemanning og kompetanse ved asylmottakene, 2003 – 2017 (pdf, 2,6 MB)

Hovedfunn

Opp- og nedbygging av mottakskapasitet får konsekvenser for de ansatte

  • Sammensetningen av og kompetansen til de ansatte endret seg i forbindelse med opp- og nedbemanning. Andelen menn og andelen ansatte født utenfor Norge, økte i perioder med oppbygging.
  • Opp- og nedbemanning av mottakene kan påvirke kompetansen ved mottakene ved at de som ansettes i oppbemanningsperioder, har lavere utdanning og mindre erfaring i bransjen, og ved at opparbeidet kompetanse forsvinner i forbindelse med nedbemanning. Ustabiliteten kan gjøre asylmottakene mindre attraktive som arbeidsplasser.

Liten grad av systematisk kompetanseoverføring

  • Det eksisterer ikke gode systemer for overføring av kompetanse mellom mottak, ifølge driftsoperatørene.
  • Asylmottaksansatte flytter i liten grad mellom asylmottak.
  • Det er utfordrende å fokusere på kompetanseheving i perioder med rask oppbemanning og i perioder med usikkerhet knyttet til fremtidig drift.

Oppdragstaker: Oslo Economics

Oppdragsgiver: UDI

Fant du det du lette etter?