Gebyr


Dei aller fleste som leverer ein søknad, må betale eit søknadsgebyr. Her finn du ei oversikt over kor mykje du må betale i gebyr, korleis du betalar og tilbakebetaling. 

Kor mykje skal du betale i gebyr?

 • Beskyttelse (asyl) og sterke menneskelege omsyn

 • Besøksvisum

 • Familieinnvandring

 • Arbeid, studiar og au pair

 • Andre typar opphaldsløyve

 • Permanent opphaldsløyve

 • Utlendingspass og reisebevis

 • Statsborgarskap

 • Bestille nytt opphaldskort

Korleis betaler du gebyret?

 • Du kan berre bruke Visa-kort eller Mastercard når du betaler for søknaden din. Viss du betaler med eit debetkort, pass på at du har nok pengar på kontoen, og at kortet er godkjent for betaling på nett av banken din. Viss søknadsløysinga vår ikkje godtar kortet ditt, kan du prøve med eit anna bankkort eller du kan kontakte banken din/kortutstederen og spørje om kortet kan brukast til å gjere internasjonale betalingar på nett.
 • Viss du registerer søknaden din på registrerer søknaden din elektronisk (ekstern nettstad), betaler du gebyret med eit Visa-kort eller Mastercard samstundes som du registrerer søknaden.
 • Viss du ikkje kan søkje elektronisk, må du betale gebyret seinast samstundes som du leverer søknaden. Om du betaler på førehand, må du levere inn den originale kvitteringen saman med søknaden. 

Tilbakebetaling av gebyr

Viss du har fylt ut feil søknadsskjema, må du registrere ein ny søknad.

For å få refundert søknadsgebyret for den første søknaden, må du kontakte ambassaden eller politiet der du søkte først.

Viss du ønsker å trekkje ein søknad før du har møtt opp for å levere søknadsdokumenta, må du kontakte ambassaden eller politistasjonen du valde i søknadsskjemaet og be om å få refundert gebyret. Det er berre mogleg å få refundert gebyret for ein søknad som du ikkje har levert ved personleg oppmøte.

Slik blir gebyra bestemt

Søknadsgebyret for ein type søknad reflekterer kva det i gjennomsnitt kostar utanriksstasjonar, politiet og UDI å behandle denne typen søknad. Når gebyret blir berekna, blir både kostnadar som er direkte knytt til saksbehandlinga og en del av dei indirekte kostnadane (til dømes leiing, drift og IKT-forvaltning) inkluderte, der dette er relevant.

Når norske myndigheiter gjennomgår og oppdaterer kostnadar knytt til dei ulike sakstypane, for å bestemme gebyra, tek vi utgangspunkt i forsiktige estimat, slik at ikkje søkjarane må dekke unødvendige kostnadar.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?