Samarbeid med sivilsamfunn


Målet med samarbeid med sivilsamfunn er økt aktivitet for beboere i mottak for å bidra til bedre hverdag, god integrering og eventuell retur. Sivilsamfunnets bidrag skal være et supplement, og ikke en erstatning for ansvaret som ligger hos det offentlige.

Strategi for samarbeid med sivilsamfunn

Sivilsamfunn består blant annet av de frivillige organisasjonene, lag, foreninger og andre aktører, og spiller en viktig rolle i å skape kontakt mellom lokalsamfunn og mottaksbeboere. Sivilsamfunn bidrar til å skape sosiale nettverk rundt felles aktiviteter og interesser. Mottak og Retur i UDI har en egen strategi for samarbeid med sivilsamfunn. Målene med et godt samarbeid mellom UDI, mottak og sivilsamfunnet er å

  • legge til rette for en brukervennlig, enhetlig og forutsigbar dialog med sivilsamfunnet,
  • bidra til at UDI og sivilsamfunnet er omforent om hverandres roller, ansvar og mandat,
  • bidra til at flere og ulike lag/foreninger og organisasjoner kan bidra i mottak, 
  • tilrettelegge for et økt samarbeid i situasjoner med større ankomster av asylsøkere, og
  • bidra til et godt samarbeid med frivillige organisasjoner i en beredskapssituasjon. 

Organisering av arbeidet

Mottak og Retur i UDI deler arbeidet sitt inn i tre nivåer: nasjonalt, regionalt og lokalt. 

For å skape gode rammer for nasjonalt samarbeid, har UDI regelmessige møter for mange landsdekkende frivillige organisasjoner. 

Mottak og Retur har en kontaktperson for sivilsamfunn ved hvert regionkontor. Disse kontaktpersonene er ansvarlige for koordinering av samarbeid med aktuelle regionale organisasjoner. Kontaktpersonene gjennomfører møter med regionale organisasjoner flere ganger i året. 

Hvert asylmottak er ansvarlig for sitt lokale samarbeid med de frivillige organisasjonene. 

Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak

UDI forvalter en tilskuddsordning som er spesielt rettet mot barn i mottak.

IMDi gir tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (eksternt nettsted). Målgruppen for ordningen er innvandrere (både voksne og barn), inkludert beboere i mottak.

Retur

Returfaglig enhet i UDI har et formelt samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber opp mot målgruppen for retur utenfor mottak. Samarbeidet foregår gjennom tilskuddssamarbeid og kontakter/avtaler finansiert over Post 72 i statsbudsjettet. 

Frivillige i mottak

Som frivillig i asylmottak der det bor barn, må den frivillige søke om politiattest av typen barneomsorgsattest hos politiet. Det er asylmottaket som skal bekrefte formålet med den frivilliges innsats i asylmottaket, og ikke den frivillige organisasjonen som personen eventuelt er tilknyttet. Asylmottaket vil sende den frivillige formålsbekreftelsen. Formålsbekreftelsen må den frivillige laste opp som et eget vedlegg når hen skal søke om politiattest på nett.

Som en overgangsordning kan frivillige som driver aktiviteter i asylmottak få bidra selv om de bare har innhentet en politiattest der den frivillige organisasjonen har bekreftet formål (etter politiregisterforskriften § 34-1). 

Alder på frivillige som skal inn i mottak

UDI har nå bestemt at personer som skal gjøre frivillig innsats inne i asylmottak må være 18 år eller eldre.

Vi har satt kravet lik myndighetsalderen for å bedre kunne ivareta sikkerheten til barn som bor i mottak, og av hensynet til de som skal gjøre frivillig arbeid.

Fra 1. mars 2024 må alle frivillige ha politiattest hvor formålet er bekreftet av asylmottaket etter utlendingsloven § 97.

Når mottaket oppdager anmerkninger på den frivilliges innhentede politiattest/barneomsorgsattest

Anmerkninger på politiattesten/barneomsorgsattesten til den frivillige som seksuallovbrudd vil alltid utelukke den frivillige helt fra å gjøre en frivillig innsats på asylmottak jf. Utl. § 97, annet ledd. Videre vil også samtlige andre anmerkninger, som kan fremkomme på en politiattest/barneomsorgsattest etter Utl. § 97, utelukke den frivillige fra å gjøre en frivillig innsats i mottak. Dette er av hensyn til at barn i mottak er en svært sårbare gruppe.

UDI brukernettverk

UDI brukernettverk er et informasjonsnettverk som samarbeider tett med ulike eksterne aktører og nettverk. Disse nettverkene spiller en viktig rolle som bindeledd mellom UDI og våre brukere. Du kan lese mer om UDI brukernettverk her.

Fant du det du lette etter?