Ris og ros til UDI sin intervjumodell


Ein ny Fafo-rapport viser at UDIs intervjumodell og kvalitetsstandard i all hovudsak lever opp til kvalitetsstandarden vi finn i forskingslitteraturen. Fafo har likevel fleire tilrådingar om forbetringar til UDI.

Publisert: 02.03.2023

Rapporten vart lansert torsdag 2. mars 2023 under eit frukostarrangement i Fafos lokale i Oslo, og blant innleiarane var UDIs direktør for vern; Wenche Fone og seniorrådgjevar Linn Kraner.

I tillegg deltok Fafo-forskarane Nerina Weiss og Lene Christin Holum, og dessutan professor og spesialist i klinisk psykologi i UiO; Annika Melinder, avhøyrsekspert på Politihøgskolen; Ivar Fahsing og seniorrådgjevar og talsperson i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS); Jon Ole Martinsen.

Profesjonelt

Det var Utlendingsdirektoratet sjølv som bad om ei uavhengig undersøking av kvaliteten på asylintervjua dei gjennomfører. Gjennomgangen skulle sjå på om UDI gjennomfører asylintervju i tråd med UDIs kvalitetsstandard og anerkjende standardar for kvalitet i undersøkjande intervjumetode, og dessutan gi UDI målretta og gjennomførbare tilrådingar som skal bidra til å forbetre kvaliteten.

Konklusjonen til Fafo er at dei fleste intervjuleiarar opptrer på ein profesjonell måte, og det er ingen teikn på at dei opptrer eller snakkar på ein lite tenleg måte. Ingen av intervjua blir heller vurderte som urovekkjande dårlege. Fafo meiner at det som regel er god kontakt mellom intervjuleiaren og asylsøkjaren i den innleiande fasen av intervjuet.

Varierande gjennomføring

Det er likevel for stor variasjon når det gjeld sjølve gjennomføringa av intervjua. Mellom anna er det ulikt i kor stor grad intervjuleiaren legg til rette for den frie forklaringa til søkjaren og variasjon i korleis intervjuaren sonderer dei ulike temaa som kjem opp i den frie forklaringa.

Dette medfører ein risiko for at nokre asylsøkjarar får dårlegare høve til å leggje fram merknadene sine enn andre. I tillegg kan det innebere ein risiko for at dagens intervjupraksis ikkje i tilstrekkeleg grad bidreg til å identifisere sårbare asylsøkjarar.

Dei fleste asylrapportane gir ei presis attgjeving av intervjuet, men Fafo er likevel kritisk til praksisen med at intervjuleiaren skriv rapporten samtidig som intervjuet er i gang.

Anbefalinger

Fafo har derfor desse tilrådingane til UDI:

  • UDIs kvalitetsstandard og retningslinjer for asylintervju bør oppdaterast på nokre område.
  • UDI bør arbeide for å redusere den uønskte variasjonen i gjennomføringa av asylintervjua.
  • UDI bør arbeide for å auke kvaliteten på gjennomføringa av asylintervjuet.
  • Fafo meiner dessutan at det er behov for ytterlegare forsking om korleis kvaliteten på asylintervjuet påverkar asylsøkjaren sin rettstryggleik og betydninga av rolla til tolken under intervjua.

Du kan lese rapporten her: Rapport: Kvalitet på asylintervju (pdf, 2,7 MB)

Du kan lese om konklusjonar og tilrådingar i rapporten her.

Fant du det du lette etter?