Advokat i asylsaker (advokatordninga)


Ein advokat er ein person som skal sørgje for dine interesser i søknadsprosessen. 

Dei fleste asylsøkjarar får ikkje rett til advokat før etter avslag i UDI.

Advokaten skal formidle avslaget og hjelpe deg med å vurdere om du skal klage.

Du får tildelt advokat gratis, og dersom du vel å klage, blir advokaten din representant under behandlinga av klagen.

Advokatordninga

UDI har ei ordning kalla advokatordninga. Du får tildelt ein advokat frå denne ordninga.

Under følgjer ei oversikt over kva for advokatar som er ein del av advokatordninga.

Du finn kontaktinformasjon til advokatane på advokatenhjelperdeg.no (ekstern nettstad) og EUs e-Justice Portal (ekstern nettstad).

Advokatar i advokatordninga

  • Advokatar i advokatvaktordninga

  • Advokatar i advokatordninga for region Vest

  • Advokatar i advokatordninga for region Indre Øst

  • Advokatar i advokatordninga for region Øst

  • Advokatar i advokatordninga for region Sør

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?