UDI behandlar asylsøknader frå afghanarar igjen


Den mellombelse suspensjonen av utreiseplikta til Afghanistan blir oppheva frå 1. mars. UDI skal vurdere kvar asylsak individuelt sett i lys av dei endra forholda i landet.

Publisert: 27.01.2022

Grunnen til at utlendingsstyresmaktene no opphevar den mellombelse suspensjonen, er at situasjonen på enkelte område er meir avklart enn då returstoppen vart innført for eit halvt år sidan.

Men det betyr ikkje at det er trygt for alle å returnere til landet. Det er framleis eit omfattande behov for å innhente oppdatert informasjon om situasjonen i Afghanistan, skriv Utlendingsnemnda si orientering (eksternt nettsted).

Afghanarar som hadde fått endeleg avslag og var pliktige til å forlate Noreg før suspensjonen vart innførte i juli, har rett til å be Utlendingsnemnda vurdere saka si på nytt i lys av den endra situasjonen i landet (omgjeringsoppmoding).

Dei som ber om slik omgjering, og får utsett iverksetjing, har lov til å opphalde seg i Noreg inntil deira sak har blitt vurdert på nytt.

Ved vurderinga av den vidare politiske, tryggingsmessige, menneskerettslege og humanitære utviklinga i landet byggjer utlendingsstyresmaktene på eit breitt spekter av kjelder frå EUAA (tidlegare EASO) (eksternt nettsted), andre europeiske land, rapportar frå norske spesialutsendingar for utlendingssaker og kunnskap frå Landinfo (eksternt nettsted).

Fant du det du lette etter?