Tilstrekkelig inntekt for kortere oppholdstid ved søknader om statsborgerskap


Hvis du har tilstrekkelig inntekt er det kortere krav til oppholdstid for å få norsk statsborgerskap. Dersom inntekten din er tilstrekkelig, er det krav om opphold i seks av de siste ti årene.

Publisert: 24.06.2021 - Sist endret: 02.06.2024

Hva menes med tilstrekkelig inntekt?

Tilstrekkelig inntekt betyr at inntekter og ytelser som du har mottatt i løpet av et år og som inngår i alminnelig inntekt i skatteoppgjøret, tilsvarer minst 3 ganger grunnbeløpet i folketrygden for året skatteoppgjøret gjelder for.

Grunnbeløpet i folketrygden (1G) endres 1. mai hvert år. Satsen for grunnbeløpet er lavere de fire første månedene i året, før satsen endres. Gjennomsnittet av grunnbeløpet for et aktuelt kalenderår, blir derfor litt lavere enn verdien av 1 G per 1. mai det samme året. Ved beregning av hvor høy inntekten må være, tar vi utgangspunkt i det gjennomsnittlige grunnbeløpet. Det tar også hensyn til den lavere satsen som gjaldt de fire første månedene.

Du kan lese mer om grunnbeløpet på NAV sine nettsider. Der kan du også se forskjellen mellom grunnbeløpet 1. mai og det gjennomsnittlige grunnbeløpet. Det oppgis som «gjennomsnitt per år». (eksternt nettsted)

Slik kan du se om du har tilstrekkelig inntekt:

  1. Logg inn på Skatteetaten og åpne det siste tilgjengelige skatteoppgjøret ditt (eksternt nettsted)
  2. Sjekk beløpet som står på «Sum inntekter» på side 3.
  3. Hvis siste skatteoppgjør er fra 2023 og beløpet er kr 348 717 eller høyere, er du omfattet av unntaket om kortere oppholdstid.

Hvilken inntekt regnes med?

Det som skal regnes med er summen av inntektene som inngår i beregningen av alminnelig inntekt i skatteoppgjøret, før fradrag. UDI innhenter denne summen direkte fra Skatteetaten. I skatteoppgjøret ditt vil summen vises på side 3 som «Sum inntekter». Denne summen representerer dine samlede inntekter før fradrag.

Det er kun inntekt som står oppført i dette feltet i skatteoppgjøret ditt som regnes med. Hvis du har mottatt et nytt skatteoppgjør etter at du har levert søknaden din, vil vi bruke det siste skatteoppgjøret hvis det er til fordel for deg. Hvis ikke, bruker vi det siste skatteoppgjøret som var tilgjengelig hos Skatteetaten da du søkte om statsborgerskap.

Hvis du har inntekt som ikke står oppført i feltet som heter «Sum inntekter» i skatteoppgjøret ditt, kan vi ikke regne med denne når vi vurderer om du har tilstrekkelig inntekt. Det betyr at vi ikke kan regne med inntekt du har hatt i 2023 før du har mottatt skatteoppgjøret for 2023 fra Skatteetaten.

Hvor høy må inntekten være?

Hvis du søker om norsk statsborgerskap nå, tar vi utgangspunkt i skatteoppgjøret for 2023, siden skatteoppgjøret for 2024 ikke foreligger enda. I 2023 var det gjennomsnittlige grunnbeløpet kr 116 239. Summen av inntektene dine i skatteoppgjøret for 2023 må derfor være minst 3 ganger dette beløpet, altså kr 348 717.

Hvis du søkte om statsborgerskap etter at du hadde mottatt skatteoppgjøret for 2022, men før skatteoppgjøret for 2023 forelå, tar vi utgangspunkt i inntekten din fra 2022. Det gjennomsnittlige grunnbeløpet i 2022 var kr 109 784. Summen av inntektene dine i skatteoppgjøret for 2022 må derfor være 329 352 kroner eller mer.

Det gjennomsnittlige grunnbeløpet i 2024 er 122 225 kroner. Skatteoppgjøret for 2024 foreligger ikke før i 2025, men hvis du søker om norsk statsborgerskap etter at skatteoppgjøret for 2024 foreligger, må inntekten være 366 675 kroner eller mer.

Hvilke type inntekter og ytelser inngår i alminnelig inntekt?

Inntekt og ytelser som inngår i alminnelig inntekt i skatteoppgjøret er blant annet arbeidsinntekt, næringsinntekt, sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, uføretrygd og dagpenger. Pleiepenger, omsorgspenger og opplæringspenger jf. folketrygdloven kapittel 9 (eksternt nettsted) omfattes også. Videre vil overskudd fra næring, renteinntekter, skattepliktig gevinst og utbytte fra aksjer og utdeling fra selskap med deltakerfastsetting regnes med. Visse kapitalinntekter, som for eksempel gevinst ved salg av fast eiendom, regnes også med.

Lån og stipend regnes ikke som inntekt og inngår derfor ikke.

Hvis du er usikker på om du har tilstrekkelig inntekt, må du se i skatteoppgjøret ditt og finne summen som står på side 3 under «sum inntekter». Du trenger ikke å sende inn informasjon om hvilken inntekt du har til UDI fordi UDI innhenter opplysninger om inntekt som inngår i din alminnelige inntekt i forrige skatteoppgjør, direkte fra Skatteetaten.

Fant du det du lette etter?