Nå kan du søke om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak


Published: 24.01.2023 - Last changed: 15.12.2023

Det er bevilget kr. 6 000 000 over statsbudsjettet for 2024. 

Fristen for å søke var 22. januar 2024

Aktiviteter som kan få støtte

Du kan kun få støtte til å organisere aktiviteter for barn i asylmottak. Aktivitetene skal bidra til at barna får en mer meningsfull hverdag. Aktivitetene skal være tilpasset barnas alder, utviklingsmessige behov og interesser. Livet i mottaket skal også forberede barna på et liv i Norge, eller på å reise hjem. Aktiviteter som bidrar til å styrke barn og ungdoms ferdigheter og livsmestring, mens de bor på mottaket og/eller i fremtiden, er særlig relevante. De tiltakene som har vist seg å være best for barna er

  • når organisasjonen og de frivillige samarbeider godt med de mottaksansatte
  • når aktivitetstilbudet sammenfaller med ønsker og behov som barna har
  • når organisasjonene involverer beboerne i planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner, frivillige organisasjoner eller andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter.

I søknadsbehandlingen vurderer UDI om søknaden oppfyller kravene i tilskuddsordningen slik de kommer frem av forskriften for tilskuddsordningen (eksternt nettsted), og om aktivitetene er i tråd med formålet for tilskuddsordningen. Dette tilskuddet er ikke en rettighet, men en mulighet.

Generelle krav

Politiattest

Utlendingsdirektoratet skal, ved asylmottaket, kreve politiattest (av typen barneomsorgsattest) av alle frivillige som skal utføre oppgaver for utlendingsmyndighetene og som vil ha direkte kontakt med mindreårige som oppholder seg i mottak, se utlendingsloven § 97. Dette innebærer at frivillige som skal inn i asylmottak på bakgrunn av denne tilskuddsordningen, og som skal ha direkte kontakt med barn, må fremlegge en egen politiattest/barneomsorgsattest jf. Utl. § 97 for asylmottaket, før man går i gang med aktiviteten.

Veileder til politiattest for frivillige organisasjoner. (pdf, 143 kB)

Informasjonsark til frivillige organisasjoner i asylmottak om krav til politiattest (pdf, 64 kB).

Forklaring til frivillige i asylmottak om hvordan man søker om politiattest (pdf, 325 kB).

Kontakt med mottaket

Du må selv opprette kontakt med mottaket når du skal søke. Da får du informasjon om antall barn som bor på mottaket, og du kan planlegge aktivitetene i samarbeid med mottaket og beboerne. Legg ved en samarbeidsavtale mottakslederen har signert som bekrefter at din organisasjon skal arrangere aktiviteter som er tilpasset barna på gjeldende mottak.

UDI vil prioritere langsiktige aktivitetstilbud, men vil også vurdere aktiviteter som strekker seg over kortere tidsrom. Ta kontakt med det enkelte innkvarteringstilbudet for å få mer informasjon om hva som er realistisk å gjennomføre så lenge mottaket skal være i drift.

Her finner du en oversikt over asylmottak i Norge (eksternt nettsted).

Rapportering

Hvis du mottar aktivitetsmidler, vil du få veiledning fra UDI gjennom hele aktivitetsperioden. Etter at aktivitetene er gjennomført må du levere en sluttrapport. Her finner du informasjon om rapportering og malene du skal bruke.

Fristen for sluttrapportering er 1. april 2025. Hvis din aktivitet er knyttet til et innkvarteringstilbud som opphører i løpet av 2024, er fristen for sluttrapportering 31. desember 2024.

Hvis du har spørsmål
Veiledere fra UDI:
Tormod Stavenes stos@udi.no (Agder, Telemark, Vestfold)
Anne Sophie Vinje sasv@udi.no  (Rogaland, Vestland)
Øystein Høyem oyhoy@udi.no (Oslo)
Hanna A. Aune haaun@udi.no (Møre og Romsdal, Trøndelag)
Unni A. R. Smith-Erichsen smiun@udi.no (Finnmark, Nordland, Troms) 
Yvonne Arnesen yvar@udi.no (Akershus, Buskerud, Innlandet, Østfold)

Did you find what you were looking for?