Informasjonsnotat om asylsøkere fra Somalia (2015)


I 2015 kom det i alt 561 asylsøkere fra Somalia (837 søkere i 2014). Det var den åttende største nasjonaliteten i 2015 (mot tredje plass i 2014). Somaliske myndigheter er ikke i stand til å beskytte befolkningen mot forfølgelse.

Søknader

I 2015 kom det i alt 561 asylsøkere fra Somalia - (837 søkere i 2014). Det var den åttende største nasjonaliteten i 2015 (mot tredje plass i 2014). Av dem som søkte asyl var 343 menn og 172 kvinner (hovedpersoner) samt 46 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det 144 enslige mindreårige asylsøkere – 102 gutter og 42 jenter.

Asylanførsler

Mange anfører forfølgelse fra al-Shabaab. Anførsler knyttet til al-Shabaab er typisk brudd på al-Shabaabs påbud og regler, eller at gruppen setter søkeren i forbindelse med somaliske myndigheter. En stor del av de kvinnelige søkerne anfører fare for tvangsekteskap der forfølger er al-Shabaab eller/og familiemedlemmer. Noen anfører private konflikter om ekteskap mellom lavstatusgrupper og somaliske noble klaner. Det er ellers noen saker med anførsler om rent familiære/private konflikter.

Dublin-behandling

Direktoratet har sendt anmodninger vedrørende 79  personer om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode mottatt 217 anmodninger fra utlandet. Det er i perioden fattet vedtak om retur til annen Dublinstat i 54 saker.

Vedtak

Av de vedtak som ble fattet i 2015 (for 517 personer) ble utfallet:

  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28, 1. ledd litra a): 143  personer (27,66 %)
  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28 , 1. ledd litra b): 16 personer (3,09 %)
  • Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. § 38): 31 personer (6,00 %)
  • Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land): 327 personer (63,25 %)
  • 5 søknader ble trukket, 15 saker ble henlagt (herav fattet vedtak for en enslig mindreårig) og 3 personer hadde søkt asyl fra utlandet.

Beskyttelsesbehovet

Somaliske myndigheter er ikke i stand til å beskytte befolkningen mot forfølgelse. Det er derfor som utgangspunkt ikke aktuelt å henvise til myndighetsbeskyttelse i Sør- og Sentral-Somalia. Det rapporteres fortsatt om angrep fra al-Shabaab rettet mot regjeringstilknyttede styrker og enkeltpersoner. Personer med en tydelig profil som motstander av gruppen vil derfor fortsatt kunne være utsatt både i og utenfor områder kontrollert av al-Shabaab. Den 13.02.13 opphevet UDI suspensjonen av utreiseplikt til Mogadishu og Sør-Somalia etter at UNE hadde gjort det samme.

Siden våren 2011 har en AMISOM-ledet offensiv gjort at al-Shabaab har trukket seg ut av flere byer, men bevegelsen kontrollerer fremdeles noen mindre byer og større rurale områder i Sør- og Sentral-Somalia. JD kom 20.06.2012 med en instruks som ga UDI tilslutning til å vektlegge EMD-dommen (Sufi og Elmi mot Storbritannia) i sin praksis. Dette innebærer at hvis en person risikerer å bli internt fordrevet, anses personen å risikere brudd på EMK art. 3. Her vil imidlertid vurderingen av personens nettverk være sentralt. Videre vil personer som ikke har erfaring med å leve under al-Shabaabs kontroll anerkjennes som flyktninger i medhold av utlendingsloven utl. § 28 første ledd bokstav a dersom de kommer fra områder under bevegelsens kontroll. Søkere som ikke har sannsynliggjort bostedstilknytning til Sør-Somalia får i de fleste tilfellene avslag.

Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa

Norske myndigheter anerkjenner ikke dokumenter utstedt av somaliske myndigheter. Somaliske søkere er derfor unntatt fra kravet om å dokumentere sin identitet for å få innvilget arbeidstillatelse under behandling av søknad om beskyttelse, jf utl § 94.

Figur: Asylsøkere fra Somalia per måned i 2015

Linjediagrammet viser ankomster av asylsøkere fra januar til desember 2015. Det viser hovedpersoner, medfølgende barn og totalt.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?