Informasjonsnotat om asylsøkere fra Albania (2015)


I 2015 kom det i alt 431 asylsøkere fra Albania (204 søkere i 2014). Det var den tiende største nasjonaliteten i 2015 (samme plass som i 2014). Asylsøkere fra Albania behandles i 48-timersprosedyren.

Søknader

I 2015 kom det i alt 431 asylsøkere fra Albania (204 søkere i 2014). Det var den tiende største nasjonaliteten i 2015 (samme plass som i 2014). Av dem som søkte asyl var 209 menn og 96 kvinner (hovedpersoner) samt 126 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det 17 enslige mindreårige asylsøkere – alle gutter.

Asylanførsler

De fleste anfører problemer av sosio-økonomisk karakter, eller frykt for kriminelle handlinger eller blodhevn. Noen anfører også forfølgelse på politisk grunnlag, familievold, eller har æresrelaterte eller LHBTI-relaterte anførsler.

Dublin-behandling

Direktoratet har ikke sendt noen anmodninger om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode mottatt 17 anmodninger fra utlandet. Det er i perioden ikke fattet noen vedtak om retur til annen Dublinstat.

Vedtak

Av de vedtak som ble fattet i 2015 (for 307 personer) ble utfallet:

  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28, 1. ledd litra a): ingen (0,00  %)
  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28, 1. ledd litra b): ingen (0,00 %)
  • Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. § 38): ingen (0,00 %)
  • Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land): 307 personer (10,00  %)
  • 109 søknader ble trukket, 2 saker ble henlagt (herav fattet vedtak for en enslig mindreårig) og ingen hadde søkt asyl fra utlandet.

Beskyttelsesbehovet

Asylsøkere fra Albania behandles i 48-timersprosedyren, og i de aller fleste sakene mener UDI at de åpenbart ikke har krav på beskyttelse fordi albanske myndigheter generelt har evne og vilje til å bistå landets borgere, eller at anførselen uansett ikke er av en slik karakter at den danner grunnlag for opphold i Norge. Etter en konkret vurdering kan søknaden tas ut av vurdering etter 48-timers prosedyren. Ingen albanske asylsøkere har i 2015 blitt innvilget opphold i Norge.

Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa

Det har vært en markant økning i antall asylsøknader fra Albania i første halvår 2015, og et økende antall søknader begrunnes i sosio-økonomiske problemer. PU foretar derfor fra april 2015 utvidet registrering i asylsaker fra Albania (og andre land i 48-timersprosedyren) hvor det kun påberopes sosio-økonomiske forhold (se RS 2015-006).

En annen trend er at flere trekker søknaden etter informasjon fra NOAS om at asylsøkere som får søknaden vurdert som åpenbart grunnløs også blir utvist fra Norge og Schengen (Schengen-utvisning er nytt fra 2015). Grunnen til dette er sannsynligvis at flere har opphold eller arbeidet i andre europeiske land som Hellas og Italia.

Figur: Asylsøkere fra Albania per måned i 2015

Linjediagrammet viser ankomster av asylsøkere fra januar til desember 2015. Det viser hovedpersoner, medfølgende barn og totalt.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?