Tilbakekall – Rettssikkerhet og kontroll ved tilbakekall av tillatelser etter søknad om beskyttelse (2018)


Institutt for samfunnsforskning (ISF) har gjennomgått i overkant av 100 saker hvor det er fattet vedtak om tilbakekall eller hvor tilbakekall er vurdert. Ivaretar UDIs arbeid med sakene individenes rettssikkerhet og myndighetenes behov for kontroll?

Les rapporten

Last ned Tilbakekall – Rettssikkerhet og kontroll ved tilbakekall av tillatelser etter søknad om beskyttelse (pdf, 533 kB)

Sammendrag

Studien handler om Utlendingsdirektoratets (UDI) håndtering av såkalte tilbakekallssaker. Dette er saker der myndighetene først gir asylsøkere og deres familier opphold i Norge, men senere vurderer å trekke dette tilbake.  Flere forhold kan lede til at utlendinger mister retten til opphold: Det kan for eksempel vise seg at de ga uriktige opplysninger da de søkte om beskyttelse. De kan også ha besøkt hjemlandet, eller forholdene i hjemlandet kan ha endret seg slik at norske myndigheter mener at det ikke lenger er behov for beskyttelse.  De siste årene har norske myndigheter og UDI hatt økt oppmerksomhet om slike tilbakekallssaker. I denne rapporten drøfter vi UDIs praksis. Vi har gjennomgått i overkant av hundre saksmapper der myndighetene har vedtatt tilbakekall, eller der tilbakekall har vært vurdert og sakene så har blitt henlagt. I tillegg har vi intervjuet offentlig ansatte i berørte etater og i departementet.

I studien spør vi blant annet: Hvordan blir slike saker identifisert? Hvordan blir de opplyst, og hvilken kvalitet holder lovanvendelsen og skjønnsutøvelsen? Blant funnene kan nevnes at forvaltningens praksis når det gjelder tilbakekall i hovedsak er i tråd med de rettslige rammene for arbeidet. Vi fant likevel noen viktige forbedringspunkter, blant annet knyttet til behovet for statistikk og tydeliggjøring av hva som utløser tilbakekall. Videre fant vi at Facebook i enkelte saker ble brukt som eneste nye moment og som ut løsende for tilbakekall. Statistikken når det gjelder tilbakekall er mangelfull. Her er UDI i gang med forbedrende tiltak.  I rapporten peker vi også på flere vanskelige avveininger som denne typen saker innebærer for forvaltningen, blant annet vurderingen av hvor terskelen skal ligge for å opprette sak og å sende ut forhåndsvarsel om tilbakekall.

Rapporten avsluttes med en serie anbefalinger basert på gjennomgangen av saker til intervjuene med de offentlig ansatte. Anbefalingene er blant annet knyttet behovet for statistikk, bruken av Facebook, synliggjøring av hva som utløser tilbakekall, samt en vurdering av betydningen av barnets beste i saker der utlendinger mister tillatelser fordi det har blitt trygt i hjemlandet. Vi anbefaler også at det gjøres en studie av konsekvensene av økt bruk av tilbakekall for de(n) berørte, familie og spesielt berørte landgrupper.

Utført av: Institutt for samfunnsforskning

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?