Om høring av barn i utvisningssaker (2022)


Denne rapporten handler om barns rett til å bli hørt i utvisningssaker.

Rapporten redegjør for de rettslige rammene for høring av barn i utvisningssaker, evaluerer dagens praksis hos Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE), beskriver praksis i andre land og gir anbefalinger til hvordan norske myndigheter på beste måte kan legge til rette for høring av barn i utvisningssaker ved å utforme formålstjenlige og godt egnete ordninger.

 

Les rapporten "Om høring av barn i utvisningssaker" (pdf, 1,3 MB).

 

Hovedfunn

 • Det er fortsatt behov for å styrke rettsstillingen til barn i utvisningssaker: Dagens regler, forskrifter og retningslinjer ser ut til å ivareta barns høringsrett på en måte som ikke korresponderer fullt ut med Norges folkerettslige forpliktelser.
 • Det behov for å styrke barns rett til å bli hørt direkte - også barns adgang til å bli informert om saken på en forsvarlig måte og i tråd med hensynet til barnets beste.
 • Det er i dag barrierer for direkte og muntlig høring av barn. UDI hører i hovedsak barn skriftlig og UNE hører barn kun unntaksvis.
 • Manglende direkte høring av barn er en utfordring i hele Norden. Barns rettigheter står sterkt i Danmark, Finland og Sverige. Samtidig er det utfordringer i å realisere generelle rettigheter, som barns rett til å bli hørt, i saker som angår dem.

 

Sentrale anbefalinger

 • Myndighetene bør etterstrebe å selv høre direkte og muntlig alle berørte barn som ønsker å uttale seg til UDI og UNE.
 • Myndighetene bør i større grad sikre at barnet har blitt informert om sin rett til å bli hørt og hva dette innebærer. Foreldre har også behov for mer informasjon.
 • Utlendingsmyndighetene kan gjennomføre planmøter under saksforberedelsen for å sikre effektiv og god saksbehandling.
 • Barnets høringsrett bør sikres med en egen bestemmelse i lov eller forskrift om barns rett til å bli hørt i utvisningssaker. Det bør være tydelig at barnet har adgang til å bli hørt direkte.
 • Utlendingsmyndighetene bør gis hjemmel til å utnevne sakkyndig til å utrede barnets situasjon og hvilke belastninger en utvisning av en forelder eller foresatt kan påføre barnet.
 • Myndighetene bør vurdere å gi partsrettigheter til barn i utvisningssaker.
 • Kompetansen til å høre barn bør styrkes ved å innføre kompetansekrav.

Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet

Oppdragstaker: Fafo

Fant du det du lette etter?