Losing the right to stay (2019)


Institutt for samfunnsforskning har undersøkt hvordan arbeidet med tilbakekalls- og opphørssakene virker på brukerne, både de som blir direkte og de som blir indirekte berørt.

Les rapporten

Losing the right to stay (pdf, 1,1 MB)

Hovedfunn

Rapporten formidler en bred beskrivelse av informantenes erfaringer og strategier:

  • Mange av sakene har ligget lenge uten at det er fattet vedtak.
  • Flere personer som er berørt, mistenker at det «er noe galt» med saken deres allerede før de mottar et forhåndsvarsel om at UDI vurderer å tilbakekalle tillatelsen deres.
  • Mange har problemer med å forstå budskapet i brevene de mottar fra UDI og andre instanser. Dette gjelder også personer som behersker norsk.
  • Mange opplever at de får for lite informasjon om prosessen og hvorfor de risikerer å miste, eller har mistet, oppholdstillatelsen.
  • Mange mener at UDI feiltolker opplysninger de har gitt eller som UDI har funnet gjennom søk på internett.
  • Det oppleves som svært belastende for de berørte å vente lenge og i uvisse på et vedtak fra UDI.
  • Personer som har mottatt vedtak om opphør eller tilbakekall av oppholdstillatelsen, reagerer på ulike måter, og reaksjonen er påvirket av hvor lenge de har bodd i Norge.
  • Rapporten identifiserer ulike strategier blant de berørte for å håndtere et slikt vedtak. Noen fortsetter som før samtidig som de håndterer en usikker fremtid. Noen opplever at de mister håp og blir handlingslammet. Andre gjør forberedelser til å returnere eller planlegger en fremtid i et annet land.

Oppdragstaker: Institutt for samfunnsforskning

Oppdragsgiver: UDI

Fant du det du lette etter?