Evaluering av tilskuddsordning til aktiviteter for barn i asylmottak (2018)


Oxford Research har evaluert tilskuddsordningen til aktiviteter for barn i asylmottak med hovedvekt på ordningens relevans, forvaltning og måloppnåelse.

De har intervjuet personer i forvaltningen, tilskuddsmottakere og i mottak, både de som arbeider der og beboere. I tillegg har de utført en spørreundersøkelse rettet mot tilskuddsmottakere.

Les rapporten

Evaluering av tilskuddsordning til aktiviteter for barn i asylmottak (pdf, 2,5 MB)

Sammendrag

Oxford Research vurderer UDIs administrering av tilskuddsordningen som god innenfor de gjeldende rammer. Tilskuddsordningen er etter alt å dømme utløsende for et stort volum av aktiviteter på mottakene som kommer i tillegg til aktivitetstilbud som driftsoperatørene selv står for og har merverdi utover over kravene som stilles til driftsoperatør. 

Rapporten finner at deltakelse i stor grad er et resultat av:

 • Organisasjonens og de frivilliges samarbeid med mottaksansatte
 • Sammenfall mellom beboeres behov og faktiske aktivitetstilbud
 • Kvaliteten på kommunikasjonen med beboere, herunder frivillige organisasjoners rekruttering av deltagere
 • Kvaliteten på planlegging og gjennomføring av aktivitetene 

Barns deltakelse i aktiviteter er med andre ord ikke noe som «skjer av seg selv». Det krever ofte betydelig innsats av alle involverte.

Evalueringen har identifisert utfordringer relatert spesielt til mulighetene for å se målgruppen i sammenheng med andre grupper, eksempelvis foreldre, eldre søsken, enslige voksne, og jevnaldrende fra lokalsamfunnet, enten de er nylig bosatte eller fra majoritetsbefolkningen. Ordningens gjeldende innretning og målstruktur skaper her tidvis utfordringer.

Rapporten forslår noen enkle grep til forbedringer:

 • Målet for ordningen bør nyanseres og konkretiseres med de tilværelsespsykologiske perspektiver som er foreslått i denne rapporten.
 • Søknads- og rapporteringsskjema bør bedre tilpasses forvaltningsmessige behov blant annet med hensyn til deltakelse, kjønn og varig oppmøte over tid.
 • Ordningens rammer for å inkludere barn og voksne som er utenfor den strengt definerte målgruppen i aktivitetene, bør klargjøres og utvides.
 • Beboerne bør få større muligheter til medbestemmelse når det gjelder planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Beboerrådene på mottakene burde kunne brukes mer aktivt for slik brukermedvirkning.
 • Søknader bør ha en bekreftelse fra asylmottakene på at de er konsultert i søknadsprosessen, eksempelvis i form av en signatur fra mottaksleder.

Rapporten beskriver videre tre endringsperspektiver for tilskuddsordningen: 

 • Status quo+ Det første alternativet er dagens ordning med utbedringer av ordningens forvaltningsverktøy, men ikke dens grunnleggende organisering og overordnede målsetning. 
 • Hybrid Det andre alternativet er en hybrid som foreslår de samme utbedringer av verktøy, men i tillegg noen begrensede endringer i organisering og innretning som bedrer ordningens langsiktighet gjennom forskriftsfesting av midlene. 
 • Sammenslåing Det tredje alternativet foreslår en sammenslåing av ordninger, og utgjør slik større endringer med forvaltningsmessige implikasjoner som går utover UDIs virksomhet. Dette alternativet er derfor kun beskrevet i svært korte trekk.

Oppdragstaker: Oxford Research

Oppdragsgiver: UDI

 

Fant du det du lette etter?