Evaluering av representantordningen (2022)


Rapporten bygger på en omfattende datainnsamling hos forvaltningen og blant representantene for enslige mindreårige asylsøkere. Den har undersøkt regelverket for ordningen, representantenes og de mindreåriges erfaringer.

Les rapporten

Evaluering av representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere (pdf, 5,7 MB)

Hovedfunn

Evalueringen konkluderer med at reguleringen av ordningen er tilstrekkelig tydelig og tilfredsstillende. Rapporten identifiserer imidlertid en variasjon i praksis som den tilskriver måten regelverket tolkes og praktiseres på, av de som skal forvalte det.

Evalueringen påpeker flere svakheter ved hvordan ordningen ivaretar de mindreårige. Informasjonen og tolketjenestene har ujevn kvalitet, ifølge evalueringen. Et annet funn er at mange representanter opplever regelverket som for rigid og at det ikke i tilstrekkelig grad legger til rette for å etablere en hensiktsmessig relasjon mellom representant og mindreårig.

Når det gjelder forvaltningens oppfølging av representantene, blir det påpekt at statsforvalteren gir god opplæring, men at det er behov for mer veiledning underveis i oppgaveutførelsen, også ved at flere temaer inkluderes i den skriftlige veilederen.

Sentrale anbefalinger

  • Veilederen for representanter og verger bør revideres, blant annet ved å klargjøre roller og oppgaver.
  • Den samme representanten bør følge den enslige mindreårige gjennom hele asylprosessen, i den grad det er mulig.
  • En uavhengig instans bør gi informasjon til de enslige mindreårige om representantordningen. De mindreårige må også få informasjon om retten til å klage.
  • Det må benyttes kvalifiserte tolker som har fått opplæring i asylprosessen og representantordningen i forbindelse med informasjonsformidling.
  • Statsforvalteren bør i større grad fungere som en samtalepartner og veileder for representantene.
  • Det bør etableres et system for å ivareta representantene.
  • Opplæringsprogrammet for representanter må inneholde informasjon om prosedyrer i varslingssaker, bekymringsmeldinger og klager, som alle er saker som berører omhandler representantens rolle som foreldrenes stedfortreder i saker som omhandler juridiske forhold.

Oppdragsgiver: UDI

Oppdragstaker: NTNU Samfunnsforskning og Oxford Research

Fant du det du lette etter?