Evaluering av informasjonsprogram i ordinære asylmottak (2019)


Oxford Research har evaluert informasjonsprogrammet i ordinære mottak, på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet. Evalueringen har blitt gjennomført i perioden juli 2019 til desember 2019.

Les rapporten

Evaluering av informasjonsprogrammet i ordinære asylmottak 2019.pdf (pdf, 990 kB)

Sammendrag

Formålet med evalueringen var å akkumulere kunnskap om måloppnåelsen til informasjonsprogrammene i ordinære mottak. Helt konkret betyr det at UDI ønsket å undersøke hvordan informasjonsprogrammet praktiseres i dag, og hvorvidt de reviderte retningslinjene fra 2017 har ført til at målet om mer relevant informasjon for brukerne er nådd.

Evalueringen finner at den nye organiseringen av programmet, med en faseinndeling i stedet for det tidligere årshjulet, i all hovedsak oppleves som god av mottakene, fordi den har gjort informasjonsarbeidet ryddigere og tydeligere.

Evalueringen avdekker også utfordringer knyttet til organiseringen, og mottakenes praktisering av informasjonsprogrammet, blant annet gjelder dette UDIs retningslinjer, beboermedvirkning, personvern og tolkebruk.

De mest sentrale anbefalingene fra evalueringen:

  •  UDI bør gjøre krav og føringer knyttet til informasjonsprogrammet tydeligere.
  • UDI bør samle relevant undervisningsmateriell, og linker til dette, på ett sted.
  • UDI bør vurdere å arrangere hyppigere nettverkssamlinger med de informasjonsansvarlige, og/eller finne andre arenaer for erfaringsutveksling og drøfting av relevante problemstillinger.
  • UDI og mottakene bør vurdere beboerrådenes organisering, sammensetning, mandat og rolle.
  • UDI bør vurdere behovet for en direkte kanal for tilbakemeldinger fra beboere.
  • Mottakene bør identifisere metoder som motiverer beboere til å møte til informasjonsmøter.
  • Mottakene bør sikre en god bruk av tolker og språkassistenter.
  • Mottakene må ivareta beboernes personvern i aktuelle moduler.

Oppdragstaker: Oxford Research AS
Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet

Fant du det du lette etter?