Development of improved methods or basis for medical age assessment of minors and young adults (2016)


Studien har undersøkt hvordan metodene som brukes i aldersundersøkelser av enslige mindreårige asylsøkere kan forbedres. Norsk regnesentral ledet gjennomføringen av prosjektet.

Les rapporten

Rapporten er levert i fem deler. Sluttrapporten presenterer og oppsummerer de viktigste resultatene fra prosjektets fire arbeidspakker. Fra hver arbeidspakke er det i tillegg laget en mer omfattende rapport.

Prosjektets formål

Når det er vanskelig å fastsette alderen til en ensling mindreårig asylsøker, brukes medisinske aldersundersøkelser som hjelpemiddel for å finne riktig alder. Den medisinske aldersvurderingen i Norge består av to uavhengige undersøkelser: en røntgenundersøkelse av hånd og håndrot for å vurdere skjelettmodning, og en klinisk undersøkelse av tenner og munnhule. Resultatene av disse to undersøkelsene sammenstilles til en endelig medisinsk aldersvurdering som sendes til UDI.

Formålet med prosjektet har vært å finne måter å forbedre metodene for å måle den fysiske utviklingen hos barn og ungdom, forbedre bruken av målinger som grunnlag for å anslå barn og ungdoms kronologiske alder og å framskaffe et bedre referansemateriale for vurderingen av sammenhengen mellom fysisk utvikling og kronologisk alder.

En forskergruppe ledet av Norsk regnesentral (NR) har gjennomført prosjektet. Mer informasjon om prosjektet ligger hos Norsk regnesentral (eksternt nettsted)

Noen hovedfunn

  • I en sammenlikning av to metoder for undersøkelse, konkluderes det med at det er godt samsvar mellom skjelett- og tannvurdering utført i perioden fra 2010 til 2014.
  • Prosjektet har testet en programvare for automatisk estimering av skjelettalder fra røntgenbilder. Manuelle og automatiske analyser av de samme røntgenbildene av håndrotsutvikling førte til samme konklusjon i mer enn 90 prosent av tilfellene.
  • Det er indikasjoner på at det er en forskjell i tannutviklingen mellom etniske grupper og mellom kjønn, og at forskjellene mellom kjønn er mindre enn mellom etniske grupper.
  • Gjennom forsøk på dataassistert analyse av MR-bilder av skjelettutvikling fant de at den automatiske prosedyren estimerte utviklingsstadiet med samme presisjonen som den manuelle. Metoden må utvikles videre før sikre konklusjoner kan trekkes.
  • Det ble etablert en plattform for videre forskning ved å samle tilgjengelig informasjon om mulig bruk av tre-dimensjonale bildeanalyseteknikker for aldersvurdering fra tann- og skjelettutvikling, og for å kvantifisere den usikkerheten slike vurderinger alltid vil ha. Det ble laget en oversikt over litteratur som presenterer alternative metoder for å studere tannutvikling.

Anbefalinger fra prosjektet

Prosjektet anbefaler at en endelig vurdering av en ung asylsøkers udokumenterte alder må bygge på flere aldersrelevante opplysninger enn resultatet av de medisinske vurderingene, gitt den spredningen i faktisk alder som man kan observere for de ulike utviklingsstadiene av skjelett og tenner. Dette samsvarer med dagens praksis i UDI. Prosjektet peker også på at det er sterkt ønskelig med videre forskning for å få flere observasjoner av samvariasjonen mellom skjelettutvikling, tannutvikling og faktisk alder for unge mennesker, samt å få et bedre grunnlag for å bruke andre metoder enn røntgen for å observere utviklingen og for bruk av dataassisterte analysemetoder (mønstergjenkjenning).

Fant du det du lette etter?