Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen (2010)


Last ned hele rappporten

Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen. Mellom passiv tvang og aktiv returassistanse (pdf, 655 kB)

Sammendrag

Denne rapporten fokuserer på ventemottaksordningen, ordningens rolle i returarbeidet og hvordan den samhandler med andre returfremmende tiltak som iverksettes av norske myndigheter. Rapporten baseres på kvalitativt og kvantitativt datamateriale som ble samlet inn i løpet av høsten 2009 og våren 2010.

Målsettingen med rapporten er å belyse tre forskningsspørsmål:

  • I hvilken grad er ordningen med ventemottak returfremmende?
  • Hvilke faktorer ved ventemottaksordningen virker returfremmende og hvilke virker returhindrende?
  • Hvilke ordninger og tiltak er det på bakgrunn av funnene i undersøkelsen mulig å se for seg at vil være mer returfremmende enn det som er tilfelle i dag?

Rapporten konkluderer med at ventemottaksordningen slik den er utformet i dag spiller liten rolle i returarbeidet. Ordningen inkluderer en liten gruppe asylsøkere med avslag, samtidig som den bidrar til økt passivisering av beboerne.Våre funn indikerer at økningen i returtallene vi har sett den siste tiden skyldes andre faktorer enn selve ventemottaksordningen og tiltak som er iverksatt på ventemottakene. Rapporten konkluderer med at returfremmende arbeid i dagens ventemottaksordning fremdeles i stor grad baseres på en antakelse om at en drastisk reduksjon i standard og andre former for passiv tvang vil virke returfremmende. Det anbefales at returarbeidet i ventemottak og i mottakssystemet i sin helhet heller bør baseres på aktive former for returmotiverende arbeid, inklusive et bredere fokus på organiserte returrettede aktiviteter og kompetansegivende kurs.

Utført av: Avdeling for mangfold og inkludering, NTNU Samfunnsforskning AS

Bestilt av: Justis- og politidepartementet

Fant du det du lette etter?