Arbeidstaker/selvstendig næringsdrivende Dokumenter som du kan levere når du søker om varig oppholdsrett


Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Når du skal søke om varig oppholdsrett, må du levere inn dokumenter som viser  

 • at du har bodd i Norge sammenhengende i minst fem år, og
 • at du har hatt et oppholdsgrunnlag (vært arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, student, bodd her med tilstrekkelige midler eller er familiemedlem av en slik person) i Norge i alle disse årene 

Hvis du er under 18 år, så må en av foreldrene dine møte sammen med deg. Det holder at kun én av foreldrene møter sammen med deg.

Hvilke dokumenter du skal levere inn vil variere etter hvilket oppholdsgrunnlag du har hatt i Norge. Hvis du har hatt ulike oppholdsgrunnlag, må du levere dokumentasjon som viser alle oppholdsgrunnlagene dine.

Du må levere pass eller nasjonalt ID-kort. Om du trenger å levere noe mer dokumentasjon avhenger av situasjonen din.

Når du møter opp hos politiet må du vise fram originalene og levere inn en kopi av hvert dokument.

Dokumenter du må levere inn sammen med søknaden din

 • gyldig pass eller nasjonalt ID-kort

Dokumenter en arbeidstaker kan levere inn

Hvis du har vært i arbeid sammenhengende de siste fem årene trenger du ikke å levere dokumentasjon som viser det. UDI henter informasjonen vi trenger fra Skatteetaten.

Hvis du ikke har vært i arbeid sammenhengende de siste fem årene, eller du mener at du oppfylte vilkårene for varig oppholdsrett på et tidligere tidspunkt, må du legge ved dokumentasjon for alle årene du har hatt oppholdsrett i Norge.

Hvis du har sluttet å arbeide, eller har hatt perioder uten arbeid, kan du ha beholdt oppholdsretten din som arbeidstaker på visse vilkår. Du må levere inn dokumentasjon som viser hvorfor du ikke har vært i arbeid. Dette kan være:

 • dokumentasjon fra lege som viser at du er eller har vært midlertidig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke,
 • dokumentasjon fra NAV som viser at du er ufrivillig arbeidsløs og har meldt deg som arbeidssøkende hos NAV,
 • dokumentasjon som viser at du har startet på en yrkesrettet utdanning

Hvis du mener at du har oppnådd varig oppholdsrett før du har oppholdt deg fem år i Norge, kan du legge ved følgende dokumentasjon:

 • dokumentasjon fra NAV som vider at du er blitt førtids- eller alderspensjonert
 • dokumentasjon som viser at du er blitt varig arbeidsufør etter å ha oppholdt deg i Norge sammenhengende i mer enn to år
 • dokumentasjon som viser at du er blitt varig arbeidsufør som følge av en arbeidsulykke eller yrkessykdom som gir deg helt eller delvis rett til offentlige ytelser
 • dokumentasjon på at du etter tre sammenhengende år i Norge med oppholdsrett arbeider i et annet EØS-land og pendler til bostedet ditt i Norge minst en gang i uken

Eksempel på dokumenter en selvstendig næringsdrivende kan levere inn

Hvis du har vært selvstendig næringsdrivende, må du levere inn dokumenter som viser inntektsgrunnlaget ditt fra næringsvirksomheten din i fem sammenhengende år. For å dokumentere dette kan du legge ved:

 • utskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene
 • kontrakter, fakturaer for utførte oppdrag
 • godkjent regnskap for de siste fem årene
 • dokumenter som viser innrapportering av merverdiavgift

Oppholdsrett på andre grunnlag

Hvis du har hatt perioder med opphold på grunnlag av tilstrekkelige midler, vært student, eller har blitt forsørget av et familiemedlem som er EU/EØS-boger må du levere dokumentasjon som viser dette. Se sjekklistene som gjelder andre EU/EØS-borgere og for familiemedlemmer.

Dokumentasjon på fravær som ikke avbryter beregningen av det sammenhengende oppholdet

Hvis du har hatt opphold i utlandet på mer enn 6 måneder i løpet av ett år må du legge ved dokumentasjon på at dette skyldes

 • graviditet eller barnefødsel
 • alvorlig sykdom
 • forskningsopphold, studier eller yrkesrettet opplæring
 • utstasjonering eller militær eller sivil verneplikt
Dato/sted:
Underskrift: