Hvem gjør hva i returprosessen?


UDI behandler søknader om assistert retur og vurderer om man fyller kravene for å kunne reise hjem med praktisk støtte og økonomisk tilskudd.

Utlendingsdirektoratet (UDI)

UDI behandler søknader om opphold i Norge. Dersom noen får avslag på søknaden sin om opphold og ønsker å klage på vedtaket, er Utlendingsnemnda (UNE) klageinstans (eksternt nettsted).

De aller fleste får advokathjelp til å fremme klagen sin til UNE. Dersom man får avslag på ny, har man plikt til å forlate Norge. Da kan man søke UDI om assistert retur, det vil si å reise hjem med praktisk støtte og økonomisk tilskudd.

UDI samarbeider med International Organization for Migration (IOM) om å gjennomføre assistert retur.  

International Organization for Migration (IOM)

International Organization for Migration (IOM) (eksternt nettsted) er UDIs største samarbeidspartner om assistert retur. Organisasjonen har ansvar for å gi informasjon til og veilede personer som ønsker å returnere til hjemlandet sitt. IOM gjennomfører de aller fleste assisterte returer fra Norge. 

Hvis man ønsker å få mer informasjon om retur, bør man derfor kontakte IOM. (eksternt nettsted) IOM hjelper migranten med praktiske reiseforberedelser. Det vil si hjelp til å skaffe reisedokumenter, transittvisum og flybilletter, og assistanse i transitt og ved ankomsten til hjemlandet. Billetter til hjemreisen blir skaffet gjennom IOM. Man kan ikke bestille billetter på egenhånd hvis utgiftene skal dekkes av norske myndigheter.

Les historier og erfaringer fra personer som har reist hjem ved hjelp av IOM på nettsidene deres (eksternt nettsted), og ta kontakt med IOM dersom du ønsker mer informasjon.  

Utlendingsnemnda (UNE)

UNE behandler klager på avslag på søknader om å få opphold i Norge. Hvis UNE ikke endrer et avslag fra UDI, får personen en utreisefrist, det vil si at innen denne datoen må personen reise fra Norge. Politiet setter som oftest utreisefristen til tre uker etter UNE-avslaget.

Det er viktig å reise fra Norge innen denne fristen. Etter fristen oppholder personen seg ulovlig i Norge og kan bli utvist og/eller bli uttransportert av politiet. 

Politiets Utlendingsenhet (PU)

I noen saker er det politiet som gjennomfører den assisterte returen i samarbeid med UDI. Da følger politiet personen hjem.

Les mer om hva politiet gjør i returarbeidet her. (eksternt nettsted)

PU gjennomfører tvangsreturer til hjemlandet (eksternt nettsted). Hvis en person med avslag på søknaden sin om opphold i Norge fortsatt er her etter utreisefristen, oppholder han eller hun seg ulovlig i landet og kan sendes hjem igjen med tvang. 

Justis- og beredskapsdepartementet

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har det overordnede ansvaret for retur. 

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) 

NOAS arbeider for asylsøkeres rettigheter i Norge. Organisasjonen er ikke underlagt norske myndigheter. NOAS gir gratis rettshjelp i asylsaker.

NOAS gir også informasjon om mulighetene man har for retur til hjemlandet. Dersom du ønsker mer informasjon, les mer på NOAS sine nettsider.  (eksternt nettsted)

Asylmottak 

Dersom personen bor på asylmottak, kan de som jobber der hjelpe til med å finne mer informasjon om assistert retur og hvordan man kan søke. Det er viktig å informere beboerne om at de kan få avslag på søknaden sin og at de som får avslag må returnere til hjemlandet. Det er viktig å tidlig gi god informasjon om returmuligheter.

Advokater

Alle som får et endelig avslag på sin søknad om beskyttelse (asyl), får en advokat. Advokaten skal gi klienten sin informasjon om plikten til å returnere til hjemlandet og muligheten til å søke om assistert retur.

Fant du det du lette etter?