Ventetid for å bli norsk statsborger for straffedømte og de som har fått bøter


Hvis du har blitt straffedømt eller har fått bøter av politiet, må du vente lenger på å bli norsk statsborger. Dette kalles «karenstid».

Hvem må vente lenger?

Du må ikke vente lenger på å bli norsk statsborger hvis du

 • har fått et forenklet forelegg
 • har fått parkeringsbot
 • har vært til megling i konfliktrådet
 • har vært mistenkt eller tiltalt i en straffesak, og saken har blitt henlagt, eller du har fått påtaleunnlatelse

Du må vente lenger på å bli norsk statsborger hvis du

 • har fått fengselsstraff på 10 dager eller mer 
 • har fått samfunnsstraff (og den «subsidiær fengselsstraff» er 10 dager eller mer)
 • har fått ungdomsstraff  (og den «subsidiær fengselsstraff» er 10 dager eller mer
 • har fått bot av politiet (og det står på boten at «subsidiær fengselsstraff» er 10 dager eller mer) 
 • er dømt til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg på 10 dager eller mer
 • er dømt til forvaring med lengstetid som er 10 dager eller mer 
 • er under etterforskning av politiet, eller er tiltalt i en sak som ikke er avgjort ennå 
 • Hvis du er straffet og ikke har sonet ferdig fengselsstraffen, eller utholdt prøvetiden ennå 
 •  

Hvor lenge må du vente? 

Karenstiden regnes fra du ble dømt eller vedtok boten.  

Fengselsstraff (eller den «subsidiære fengselsstraffen» som står på boten) Karenstid (tiden du må vente etter at du ble dømt eller vedtok boten)
f.o.m. 10 til og med 15 dager 2,5 år
f.o.m. 16 t.o.m. 20 dager 3 år
f.o.m 21 t.o.m. 90 dager 5 år
f.o.m. 91 dager t.o.m. 6 måneder 6,5 år
t.o.m. 1 år 8 år
t.o.m. 2 år 10 år
t.o.m. 3 år 12 år
t.o.m. 4 år 13,5 år
t.o.m. 5 år 15 år
t.o.m. 6 år 16,5 år
t.o.m. 7 år 18 år
t.o.m. 8 år  19,5 år
t.o.m. 9 år  21 år
t.o.m. 10 år  22,5 år
t.o.m. 11 år  24 år
t.o.m. 12 år  25,5 år
t.o.m. 13 år  27 år
t.o.m. 14 år  28,5 år
t.o.m. 15 år  30 år
t.o.m. 16 år  31,5 år
t.o.m. 17 år  33 år
t.o.m. 18 år  34,5 år
t.o.m. 19 år  36 år
t.o.m. 20 år  37,5 år
t.o.m. 21 år 39 år

Hvis du er siktet eller under etterforskning

Hvis du blir du siktet eller satt under etterforskning for et straffbart forhold mens søknaden din er til behandling, blir saksbehandlingen stanset. Når straffesaken er avgjort, må du selv kontakte det lokale politidistriktet ditt og be om at behandlingen av søknaden din blir gjenopptatt.

Hvis du har flere dommer eller bøter

Hvis du har blitt dømt eller har fått bøter flere ganger, må du vente ekstra lenge. Dette kalles «karenstid». Karenstid er en periode hvor du ikke kan få statsborgerskap. Vi regner ut lengden på karenstiden slik:  

 • Vi tar utgangspunkt i karenstiden som går ut sist 
 • Vi legger deretter til halvparten av karenstiden i hver av de andre dommene eller bøtene dine. 
 • Vi sørger for at den samlede karenstiden ikke blir mer enn det dobbelte av den karenstiden som går ut sist.  

Hvis du ble dømt til fengselsstraff og bøter i samme rettsak, må du legge sammen fengselsstraffen og den subsidiære fengselsstraffen (fengselsstraffen du får hvis du ikke kan betale boten) som står på boten. Da kan du bruke det samlede antall dager, måneder eller år til å finne karenstiden din i tabellen ovenfor.  

Hvis du har blitt dømt i utlandet 

Hvis du har blitt dømt eller fått bøter i utlandet, får du samme karenstid som hvis du hadde blitt dømt i Norge.

Dette gjelder ikke hvis det du har blitt dømt for ikke er straffbart i Norge.

Hvis du har fått strengere straff enn det du kunne ha fått i Norge, vil karenstiden din bli regnet ut fra den maksimale straffen du kunne ha fått i Norge.  

Hvis du ikke har sonet ferdig fengselsstraffen din 

Selv om karenstiden din er utløpt kan du ikke få norsk statsborgerskap hvis du ikke har sonet ferdig fengselsstraffen din, eller prøvetiden for betinget fengselsstraff er utløpt. Da må du vente til straffen er ferdig sonet eller prøvetiden er utløpt. 

Hvis du har fått avslag på grunn av straffbare forhold tidligere 

Tabellen for beregning av karenstid ble endret 1. juni 2020. Hvis du har fått avslag tidligere på søknad om statsborgerskap på grunn av karenstid, og du ikke har nye straffbare forhold etter dette, vil det ikke bli beregnet ny og lengre karenstid for de samme straffbare forholdene, selv om du søker på nytt 1. juni eller senere. Da er det karenstiden som står i vedtaket ditt som fortsatt gjelder.

Hvis du er straffet på nytt etter at du sist fikk beregnet karenstid, vil den samlede karenstiden din bli lengre. Da er det reglene i tabellen over som gjelder, og man legger til halvparten av karenstiden for hver av de gamle dommene dine i tillegg.

Fant du det du lette etter?