Du har vært for lenge i utlandet


Du kan ikke bo i utlandet i mer enn to år

Du kan miste den permanente oppholdstillatelsen din hvis du oppholder deg for lenge i utlandet.
  • Du kan ikke oppholde deg i utlandet sammenhengende i to år eller mer.
  • Du kan ikke ha flere opphold som til sammen utgjør to år eller mer i løpet av en fireårsperiode.
    • Opphold på under to måneder per kalenderår regnes ikke som opphold i utlandet.
    • Hvis du oppholder deg i Norge sammenhengende i 15 måneder, kan du på nytt oppholde deg i utlandet i inntil to år.

Du kan søke om å beholde den permanente oppholdstillatelsen

Hvis du skal bo utenfor Norge i mer enn to år, og ønsker å beholde den permanente oppholdstillatelsen din, må du søke om dette. 

Unntak for de som har blitt mishandlet i et samlivsforhold 

I helt spesielle saker kan du få beholde den permanente oppholdstillatelsen din selv om du har oppholdt deg utenfor Norge i mer enn to år. Du må fylle disse fire kravene:

  • Du må tidligere ha hatt en oppholdstillatelse i Norge for familieinnvandring med ektefelle, partner eller samboer. 
  • Du har ikke kunnet reise tilbake til Norge fordi du har blitt holdt tilbake i utlandet mot din vilje.
  • Du, eller barnet ditt, har blitt mishandlet i samlivsforholdet. Med mishandling mener vi at du har blitt utsatt for fysisk vold eller psykisk vold.
  • Samlivet med ektefellen eller samboeren din må være avsluttet. 

Du må ta kontakt med norske myndigheter så snart dette er praktisk mulig etter at du ble holdt tilbake i utlandet og gi opplysninger om situasjonen din.   

Unntaket gjelder ikke for barn som har blitt holdt tilbake i utlandet mot sin vilje eller ugifte personer over 18 år som blir holdt tilbake av foreldre eller andre.