Utsett frist for å søkje om tilskot til aktivitetar for barn i asylmottak


Published: 15.02.2023

På grunn av endra føresetnader, vil fleire av UDIs innkvarteringstilbod med kortvarige kontraktar, blir vidareførte lengre enn først anteke. Vi opnar derfor for at de kan søkje om tilskot til å gjennomføre aktivitetar for barn i alle typar innkvarteringstilbod for asylsøkjarar.

For å sikre at alle potensielle søkjarar av tilskotsmidlar får med seg denne nyheita, blir søknadsfristen forlengd.

Opphavleg søknadsfrist var 22. februar 2023. Ny søknadsfrist er 8. mars 2023.

For meir informasjon, kan du lese den oppdaterte nyheitssaka No kan du søkje om tilskot til aktivitetstilbod for barn i asylmottak.

Ekstra informasjonsmøte om tilskotsordninga

UDI gjennomførte eit digitalt informasjonsmøte den 15. februar for potensielle søkjarar av tilskot. På grunn av utsett frist og utviding av målgruppa, vil vi invitere til eit ekstra informasjonsmøte på Teams, 28. februar 2023 kl. 14.00-15.30.

På dette møtet vil vi på ny gå gjennom krav til søknaden, det praktiske rundt søknadsbehandlinga, tildelinga, rapporteringskrav, og dessutan fristar etter at midlane er tildelte.

Fristen for påmelding til ekstra informasjonsmøte er torsdag 23. februar.

Meld deg på til det digitale Teamsmøte om tilskot her (28. februar) (eksternt nettsted).

Vi sender e-post med Teams-lenke til møtet etter at påmeldingsfristen er utgått. Av omsyn til personvern vil det ikkje bli gjort opptak av møtet. Vi ber om at de ikkje tek opp møte heller.

Did you find what you were looking for?