Høring - Forslag om avvikling av au pair-ordningen i Norge


UDI har svart på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om forslag om avvikling av au pair-ordningen i Norge.

I høringen foreslås det å endre utlendingsforskriften § 6-25, slik at muligheten for å søke førstegangs oppholdstillatelse som au pair i Norge fjernes helt. Det foreslås videre at utlendinger som på tidspunktet for endringens ikrafttredelse allerede har søkt om eller fått en au pair-tillatelse, skal kunne være her til oppholdstillatelsen utløper. I denne perioden kan au pairen søke om fornyelse og bytte av vertsfamilie.

UDI har i høringssvaret gitt innspill til forslaget om endring av ordlyden i § 6-25 og til skjæringstidspunktet for når søknad anses framsatt i forbindelse med overgangsordningen.

Her finner du høringssvaret fra UDI (pdf, 162 kB).  

Did you find what you were looking for?