Sende faktura til UDI


1. Generelle vilkår

Leverandøren kan ikke fakturere oppdragsgiveren før leveransen er levert.

Betalingsfrist er netto 30 dager etter mottak av korrekt faktura.

Leverandøren skal sende alle fakturaer elektronisk i standardformatet EHF (eksternt nettsted) til UDIs organisasjonsnummer: 974 760 746

Leverandørens fakturaer skal være i tråd med krav til innhold i EHF-faktura i tabellen nedenfor. Oppdragsgiveren kan sende tilbake fakturaer med feil eller mangler til leverandøren for retting, eventuelt be om kreditnota og ny korrekt faktura. Oppdragsgiveren er uansett ikke pliktet til å betale fakturaen før leverandøren har sendt en faktura som oppfyller kravene i tabellen.

Dette betyr at leverandøren blant annet alltid må føre opp egne fakturalinjer for alle varer og tjenester han har levert med korrekt artikkelnummer, antall, enhetskode og en artikkelbeskrivelse som gjør det lett for oppdragsgiveren å forstå hva leverandøren har levert. Leverandøren skal aldri slå sammen varene og tjenestene til en samlelinje.

Hvis oppdragsgiveren ber om det, skal leverandøren sende en testfaktura i XML- og PDF-format. Oppdragsgiveren skal kontrollere og godkjenne oppsettet før leverandøren kan begynne vanlig fakturering.

Hvis leverandøren gir ansvaret for fakturering til en annen virksomhet, skal han varsle oppdragsgiveren om dette før denne virksomheten sender oppdragsgiveren den første fakturaen, og gi oppdragsgiveren alle de opplysninger som er nødvendige for å kunne betale. Leverandøren skal også varsle denne virksomheten om at alle kravene til fakturering i avtalen også gjelder for dem.

Oppdragsgiveren og leverandøren bærer begge sine egne kostnader for elektronisk fakturering.

Om oppdragsgiveren har betalt en faktura, innebærer ikke dette at han har godkjent leveransen.

Hvis oppdragsgiveren ikke betaler i tide, kan leverandøren kreve godtgjøring i form av forsinkelsesrente (som omfatter alle gebyrer og kostnader) etter forsinkelsesrenteloven (eksternt nettsted).

2. Krav til innhold i EHF-faktura

Type informasjon Kommentar Påkrevd? EHF-lokalisering

Leverandørs efaktura-adresse

 

JA

/ Invoice / AccountingSupplierParty / Party / EndpointID

Leverandørs navn

 

JA

/ Invoice / AccountingSupplierParty / Party / PartyName / Name

Leverandørs adresse

 

JA

/ Invoice / AccountingSupplierParty / Party / PostalAddress

Leverandørs organisasjonsnr

 

JA

/ Invoice / AccountingSupplierParty / Party / PartyLegalEntity / CompanyID

Leverandørs bankkontonummer

 

JA

/ Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / ID

Leverandørens banks SWIFT/BIC-kode

Leverandører som ikke fakturerer fra et norsk organisasjonsnummer

 

/ Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / FinancialInstitutionBrach / ID

Leverandørens IBAN nummer

Leverandører som ikke fakturerer fra et norsk organisasjonsnummer

 

/ Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / ID[@schemeID='IBAN']

Oppdragsgiverens efaktura-adresse

 

JA

/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / EndpointID

Oppdragsgiverens navn

 

JA

/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / PartyName / Name

Oppdragsgiverens adresse

Adressen som skal påføres i dette feltet er:

Utlendingsdirektoratet (UDI)
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgård
7468 Trondheim

JA

/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / PostalAddress

Oppdragsgiverens organisasjonsnummer

 

JA

/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / PartyLegalEntity / CompanyID

KID-nummer

   

PaymentMeans / PaymentID

Fakturanummer

 

JA

/ Invoice / ID

Fakturadato

Datoen leverandøren sender fakturaen til oppdragsgiveren.

JA

/ Invoice / IssueDate

Forfallsdato

Datoen leverandøren krever å få utbetalt fakturabeløpet.

Denne datoen skal være 30 dager etter fakturadatoen.

JA

/ Invoice / DueDate

Bruttobeløp

Fakturasum inkludert MVA

JA

/ Invoice / LegalMonetaryTotal / PayableAmount

Nettobeløp

Fakturasum ekskludert MVA

JA

/ Invoice / LegalMonetaryTotal / LineExtensionAmount

Valuta

3-tegns valutakode (Eks. NOK)

JA

/ Invoice / DocumentCurrencyCode

MVA-beløp

 

JA

/ Invoice / TaxTotal / TaxAmount

Ordrenummer

Feltet skal kun benyttes dersom bestillingen er gjennomført via oppdragsgivers ERP-system. Ordrenummer vil da genereres automatisk av systemet.

JA

/ Invoice / OrderReference / ID

Bestillerkode
 
‘Deres ref’

Dette feltet skal inneholde kode til oppgitt/ relevant attestant.

Koden skal angis i formatet "1110XXXXX".

JA

/ Invoice / BuyerReference

Avtalenummer / kontraktsnummer

Referanse til oppdragsgiverens oppgitte avtalenummer (saksnummer) med formatet "XX/XXXXX".

Dersom fakturaen ikke kan knyttes til et avtalenummer skal leverandøren merke dette feltet med "Ingen".

JA

/ Invoice/ ContractDocumentReference / ID

Fakturalinjenummer

Identifiserer fakturalinjen. Hver linje må ha en identifikator som er unik.

JA

/ Invoice / InvoiceLine / ID

Artikkelnummer/ produktnummer/ varenummer

Unik identifikasjon for hver vare eller tjeneste.

Kan bestå av tall og/eller bokstaver.

Skal være den samme som oppgitt i tilbudet, og samme gjennom avtaleperioden.

Oppdragsgiveren skal informeres om alle endringer i artikkelnummer.

JA

/ Invoice / InvoiceLine / Item / SellersItemIdentification / ID

Artikkelbeskrivelse

Forklarende navn på tjeneste / produkt.

Det er ikke tilstrekkelig å skrive «Se vedlegg» eller «I henhold til avtale».

 

/ Invoice / InvoiceLine / Item / Name

Enhetspris (eks mva)

Nettopris inkludert alle rabatter og gebyrer per enhet, men ekskludert MVA.

JA

/ Invoice / InvoiceLine / Price / PriceAmount

MVA-sats

Merverdiavgiftssatsen for kategorien hver vare og tjeneste tilhører. Uttrykt som prosent.

JA

/ Invoice / InvoiceLine / Item / ClassifiedTaxCategory / Percent

Antall

Antall på fakturalinjen.

Antallet kan være negativt dersom det er returer etc.

JA

/ Invoice / InvoiceLine / InvoicedQuantity

Enhet

Enhetskode.

Kodene skal baseres på UN/ECE rec 20 (ListID =
UN/ECE rec 20)

JA

/ Invoice / InvoiceLine / InvoicedQuantity

[@schemeID='UnitCode']

Klassifiseringskode

Hver vare eller tjeneste skal kategoriseres innenfor korrekt UNSPSC-kategori (eksternt nettsted).

Feltet skal inneholde et 8-sifret tall.

JA

/ Invoice / InvoiceLine / CommodityClassification / ItemClassificationCode /

Linjetotal (eks. mva)

Totalt fakturert beløp for varen/tjenesten uten MVA.

JA

/ Invoice / InvoiceLine / LineExtensionAmount

Did you find what you were looking for?