Arbeidsinnvandring fra tredjeland (2022)


Fafo har undersøkt faglærte arbeidsinnvandrere og deres arbeidsgiveres erfaringer med søknadsprosessen og det å bo og jobbe i Norge.

Rapporten bidrar med kunnskap om faglærte arbeidsinnvandrere i Norge og om norske arbeidsgivere som rekrutterer arbeidskraft fra tredjeland. Hva kjennetegner arbeidsinnvandrere fra tredjeland? Hva er erfaringene deres med å jobbe og bo i Norge? Hva er behovet for tjenester fra det offentlige? Hvordan oppleves søknadsprosessen? Er det behov for endringer i regelverket?

Les rapporten om Arbeidsinnvandring fra tredjeland. (pdf, 1,0 MB)

Les rapporten fra første delprosjekt her: Kunnskapsoppsummering om arbeidsinnvandrere fra tredjeland (2021) - UDI.

Hovedfunn:

Hvem kommer?

 • De fleste kommer fra Asia og Europa
 • De fleste er menn
 • Over halvparten har mer enn fire års utdanning

 Hvorfor kommer de?

 • Jobbmuligheter i Norge
 • Faglig utvikling
 • Lønn
 • Nettverk i Norge kan ha betydning
 • Familievennlig arbeidsliv

Hvorfor blir de?

 • Interessante jobbmuligheter
 • Familievennlig arbeidsliv og velferdsordninger
 • Familiens ønsker spiller inn

Hvordan opplever arbeidstakere og arbeidsgivere søknadsprosessen?

 • De fleste arbeidsgivere og mange arbeidstakere mener søknadsprosessen tar for lang tid.
 • Mange arbeidsgivere og de fleste arbeidstakere mener søknadsprosessen er enkel og forståelig.
 • De fleste arbeidstakere opplever å ha blitt behandlet med verdighet og respekt i kontakt med det offentlige.
 • Mange ønsker å kunne levere søknaden elektronisk og slippe oppmøte hos politiet.

Sentrale anbefalinger

 • For å gjøre landet mer attraktivt for faglært arbeidskraft fra tredjeland, bør Norge vurdere å utvikle en hybridmodell i arbeidsinnvandringspolitikken: Et regelverk som åpner for en kombinasjon av en etterspørselsdrevet (arbeidsgiverdrevet) og en tilbudsdrevet (arbeidstakerdrevet) lovgivning.
 • At familien får permanent oppholdstillatelse er viktig for at en arbeidstaker skal bli i Norge lenge.
 • Det må utredes hvordan man på enklere måte kan få godkjent utdanning fra utlandet i Norge.
 • For å få studenter til å bli i Norge, bør de tilbys relevant praksis i studietiden.
 • Det bør bli enklere for gründere og personer med spesielle kvalifikasjoner å etablere seg i Norge.
 • Søknadsprosessene bør i større grad tilpasses den enkelte bransjes behov.
 • Norske arbeids- og levevilkår bør bli bedre kjent.
 • Det bør bli mulig for alle å søke elektronisk og slippe fysisk oppmøte.

Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet

Oppdragstaker: Fafo

Did you find what you were looking for?