Høring- Utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort


Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet - Høring om utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort

Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått endringer i pass- og ID-kortforskriften som omhandler nasjonale ID-kort til utenlandske statsborgere. Høringen omhandler blant annet hvilke grupper utenlandske statsborgere som skal ha rett til nasjonalt ID-kort og hvilke krav som skal stilles til godtgjøring av identitet. UDI støtter i stor grad de foreslåtte endringene, som vi mener kan bidra til å gjøre ID-forvaltningen i Norge sikrere og enklere, samt gjøre det lettere for utenlandske borgere å få tilgang til offentlige og private tjenester.

UDI mener imidlertid at adgangen til å få ID-kort for EØS-borgere bør være videre enn det som er foreslått. Vi støtter departementets forslag om at tredjelandsborgere må ha fått innvilget oppholdstillatelse før de kan få innvilget nasjonalt ID-kort. Se høringssvaret for flere, mer spesifikke merknader.

Her finner du høringssvaret fra UDI. (pdf, 329 kB)

 

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?