Høring – utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer


Høring om alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer. Bakgrunnen for høringen er tre anmodningsvedtak fra Stortinget om temaet.

Om høringen

Offentlig høring fra Justis- og beredskapsdepartementet med frist 3. april om alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer (eksternt nettsted). Bakgrunnen for høringen er tre anmodningsvedtak fra Stortinget om temaet.

UDIs innspill til høringen

Temaet for høringsnotatet er knyttet til flere separate oppdrag fra departementet som følger opp anmodningsvedtakene, oppdragene spenner videre enn vurdering av tvangsmidler i forbindelse med uttransporteringen. UDI savner en nærmere drøftelse i høringsnotatet av ordningen med myndighetsarrangert retur. De konkrete forslagene i høringsnotatet omhandler alternative tvangsmidler for å unngå internering i forbindelse med uttransportering når informasjon og motivering tidligere i prosessen ikke har lykkes.

Les hele høringssvaret til UDI (pdf, 449 kB)

Did you find what you were looking for?