Høring om NOU 2019:5 Ny forvaltningslov


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov.

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 3. juni 2019.

Forvaltningslovutvalget ble oppnevnt 23. oktober 2015 for å foreta en samlet gjennomgang av gjeldende forvaltningslov og tilgrensende ulovfestet forvaltningsrett. Utvalget ble bedt om å utarbeide en forståelig og praktikabel lov som ivaretar rettsikkerheten og tilliten til forvaltningen, og samtidig legger til rette for en god og effektiv saksbehandling. Det ble i mandatet også lagt vekt på at en ny lov bør legge til rette for digitalisering av saksbehandlingen og ta hensyn til at loven skal anvendes på en rekke ulike områder og tilpasses forskjellige former for organisering av offentlig virksomhet.

Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu)

Utlendingsdirektoratets høringssvar - NOU 2019: 5 (eksternt nettsted)
Ny forvaltningslov (eksternt nettsted)

Did you find what you were looking for?