Høring om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv.


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket.

For det første foreslås det å utvide adgangen til utvisning av utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse for overtredelser av straffeloven. Det foreslås å innføre adgang til utvisning for enkelte seksuallovbrudd som i dag ikke er utvisningsgrunnlag, og for ulovlig bæring av skytevåpen på offentlig sted.

For det andre foreslås det adgang til utvisning av utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse for alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven. Dette omfatter blant annet grove fartsovertredelser, kjøring uten førerkort og kjøring i ruspåvirket tilstand.

For det tredje foreslås det å utvide adgangen til å utvise utlendinger med permanent oppholdstillatelse for overtredelser av straffeloven. Det foreslås å innføre adgang til utvisning for ulike seksuallovbrudd og for ulovlig bæring av skytevåpen på offentlig sted.

Høring om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv. (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu)

Utlendingsdirektoratet sitt høringssvar av 15.08.2019: Høring om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu)

Did you find what you were looking for?