Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet - Utvisning av flyktninger på grunn av ilagt straff


UDI har svart på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til ny hjemmel i utlendingsloven om utvisning av flyktning som har begått straffbare forhold, uten å gå veien om opphør av flyktningstatus.

Forslaget gjelder for flyktninger som etter en nåtidsvurdering ( tilsvarende vurdering som ved søknad om beskyttelse) ikke er beskyttet av returvernet, jf utlendingsloven § 73. UDI er enig med departementet at forslaget er innenfor rammene av Flyktningkonvensjonen. Vi stiller oss positive til forslaget og mener reguleringen bidrar til å klargjøre rettstilstanden og forenkle saksbehandlingsprosedyrene.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen (pdf, 144 kB).

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?