Høring - ny opplæringslov og endringer i friskoleloven


Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet - Høring om ny opplæringslov og endringer i friskoleloven.

UDI har gitt høringsinnspill til høring fra Kunnskapsdepartementet om ny opplæringslov og endringer i friskoleloven.  

Departementet foreslår å videreføre at retten til opplæring for ungdom mellom 16 og 18 år, som får endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse, skal gjelde frem til tidspunktet for endelig avslag. I NOU 2019:23 foreslo opplæringsutvalget å forlenge retten til opplæring for dem som har fått avslag på sin søknad om oppholdstillatelse frem til faktisk utreisetidspunkt. Departementet viser i høringsnotatet blant annet til at det kan påvirke returarbeidet negativt å gi en utvidelse av rettighetene frem til faktisk utreisetidspunkt og at det vil være uheldig å innføre rettigheter for disse ungdommene, dersom det kan vanskeliggjøre utlendingsmyndighetenes returarbeid. UDI viser i høringssvaret til at det ikke med sikkerhet kan sies at en rett til opplæring frem til utreise for ungdom mellom 16 og 18 år vil være et returhemmende eller returfremmende tiltak, og at det er argumenter som peker i begge retninger. UDI viser til at det kan være flere grunner for at retten til opplæring for denne gruppen skal gjelde frem til utreisetidspunktet, slik som opplæringsutvalget har foreslått.

UDI støtter departementets forslag om å endre utgangspunktet for opphør av retten til opplæring ved fylte 18 år for dem som søker om oppholdstillatelse. Forslaget innebærer at de som søker om oppholdstillatelse i Norge skal få rett til grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring for ungdom ut det skoleåret som begynner det kalenderåret de fyller 18 år.

Her finner du høringssvaret fra UDI (pdf, 444 kB).

Did you find what you were looking for?