Høring - Forskriftsfesting av tilskuddsordninger


Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått at flere av tilskuddsordningene under departementets ansvarsområder fastsettes som forskrifter.

UDI har i høringssvaret uttalt seg om forslaget om å forskriftsfeste regelverket om tilskudd til tiltak for å nå personer uten lovlig opphold i Norge med informasjon om assistert retur. Den foreslåtte forskriften tilsvarer i all hovedsak innholdet i rundskriv G-01/2020.

Les hele høringssvaret fra UDI. (pdf, 297 kB)

Did you find what you were looking for?