Høring - endringer i utlendingsloven kapittel 14 - utvidet adgang til frihetsberøvelse med videre i saker som berører grunnleggende nasjonale interesser


UDI har svart på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om utvidet adgang til frihetsberøvelse mv. i saker som berører grunnleggende nasjonale interesser.

UDI har ikke innvendinger mot at det skal være adgang til å benytte tvangsmidler under behandlingen av en sak om bortvisning eller utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, på samme stadiet som for øvrige saker etter utlendingsloven. UDI har imidlertid et forsalg til endring av ordlyd i utlendingsloven § 130 tredje ledd.

Her finner du høringssvaret fra UDI (pdf, 289 kB).

 

Did you find what you were looking for?