Jeg har oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker og har blitt permittert. Mister jeg oppholdstillatelsen min nå?

Hvis du har en gyldig oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker med arbeidsgiver i Norge, trenger du ikke melde fra til UDI eller politiet hvis du blir helt eller delvis permittert. Vi tilbakekaller ikke oppholdstillatelsen med grunnlag i at du har blitt helt eller delvis permittert.

Du kan oppholde deg i Norge så lenge oppholdstillatelsen din er gyldig.

Kan jeg få permanent oppholdstillatelse senere selv om jeg har vært eller er permittert?

Hvis du var permittert før 31. oktober 2020
Hvis du var permittert i perioden 12. mars 2020 og 31. oktober og senere vil søke om permanent opphold, så vil tiden du var permittert ikke telle med i botiden din når du søker om permanent oppholdstillatelse. Permittering i denne perioden vil imidlertid ikke bryte perioden for sammenhengende botid. Det betyr at hvis du for eksempel er permittert i tre måneder i perioden som er nevnt over, så må du ha totalt tre år og tre måneder med tillatelser som danner grunnlag for permanent opphold før du fyller kravene.

Hvis du har vært eller er permittert etter 31. oktober 2020
Hvis du har vært permittert fra og med 1. november 2020 så fyller du ikke lenger kravene for tillatelsen din som faglært arbeidstaker.

Et vilkår for å få permanent oppholdstillatelse er at du har hatt sammenhengende opphold i Norge de siste tre årene med tillatelser som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Du må oppfylle kravene til oppholdstillatelsen din i hele denne treårsperioden. For eksempel må du som er faglært ha hatt jobb og inntekt som forutsatt i hele perioden.

Du kan lese mer om vilkårene for permanent oppholdstillatelse her

Selv om du er permittert og dette påvirker grunnlaget ditt for å senere søke om permanent opphold, så kan du likevel oppholde deg i Norge i tråd med det som står ovenfor i dette svaret.