Endra krav til opphaldstid for å få norsk statsborgarskap


Stortinget har bestemt at det blir kortare krav til opphaldstid for å få norsk statsborgarskap for søkjarar med tilstrekkeleg inntekt. For nokre søkjarar blir krava til opphaldstid lengre enn det er i dag.

Published: 24.06.2021

Kva betyr dette for deg?

  • Kravet til opphaldstid etter hovudregelen i statsborgarlova blir heva frå sju av dei siste ti åra til åtte år i løpet av dei siste elleve åra.
  • Kravet til opphaldstid for søkjarar som er innvilga vern i Noreg vil framleis vere sju år.
  • Søkjarar med tilstrekkeleg inntekt det siste året med fastsett skatteoppgjer får krav om seks års opphald i Noreg i løpet av dei siste ti åra (dette gjeld òg flyktningar med tilstrekkeleg inntekt).

Kva blir meint med tilstrekkeleg inntekt?

Departementet har i høyringa til lov- og forskriftsendringa foreslått at tilstrekkeleg inntekt tilsvarer minst tre gonger grunnbeløpet i folketrygda gjennom inntekt og ytingar som inngår i alminneleg inntekt i skatteoppgjeret. Dette utgjer pr. 1. mai 2021 kr 319 997.

Når gjeld endringane frå?

Endringane gjeld frå 1. januar 2022. Kravet om åtte år med opphaldstid vil gjelde for personar som registrerer søknaden sin i Søknadsportalen 1. januar 2022 eller seinare. Denne endringa gjeld derfor ikkje for deg som allereie har registrert eller levert søknaden om statsborgarskap. 

Endringa om at du kan få kortare krav til opphaldstid (seks år) viss du har tilstrekkeleg inntekt, vil gjelde for deg som søkjer før 1. januar 2022 viss UDI behandlar søknaden 1. januar 2022 eller seinare. Det vil og gjelde for deg som søkjer 1. januar 2022 eller seinare.

Du finn meir informasjon om lovforslaget på regjeringa sine nettsider (ekstern nettstad).

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?