Innsyn og tilgang til data


UDI ønsker å legge til rette for forskning og studier på utlendingsfeltet, blant annet ved å gi tilgang på informasjon. Samtidig må vi ta vare på interessene og personvernet til søkerne våre.

Vi forvalter store mengder personsensitive data, og søkere og referansepersoner skal være trygge på at opplysningene de gir oss, ikke kommer på avveie. Derfor har vi laget egne retningslinjer for å håndtere søknader om innsyn i personopplysninger eller informasjonsinnhenting i mottak (se nedenfor). 

Innsyn i saker eller registre

Du kan søke om innsyn i ikke-anonymiserte data. Du kan sjekke retningslinjene for innsyn for å finne ut mer om hva vi kan gi innsyn i. Fordi det handler om innsyn i taushetsbelagte opplysninger, gir vi normalt ikke innsyn til studenter på masternivå.

Forskere som trenger data fra saksbehandlingssystemene våre, kan søke om å få anonymiserte data. Vi vil vurdere om det er mulig å hente ut dataene du ønsker. Fordi dette er et svært ressurskrevende arbeid, er ikke denne muligheten åpen for studenter.

Studenter og andre som er interesserte i fagfeltet vårt, vil som hovedregel bli henvist til informasjon som er offentlig tilgjengelig.

Etter nærmere avtale med universiteter eller høgskoler, kan vi gi et begrenset antall studenter tilgang til anonymiserte utlendingssaker til bruk i en oppgave eller avhandling.

Intervju i mottak

Forskere eller studenter som ønsker å intervjue ansatte eller beboere ved mottakene, må søke UDI om dette. I den grad det er mulig, legger vi til rette for forsknings-, doktorgrads- og mastergradsprosjekter som er relevante for arbeidsfeltet vårt. Mottakene er imidlertid ikke en del av UDI, og fordi informasjonsinnhenting hos dem vil påvirke både de ansatte og beboernes hverdag, må vi også avklare forespørslene med dem.

Jo mer inngripende informasjonsinnhentingen er, jo større krav stiller vi til forskernes eller studentenes kompetanse og nettverk. For eksempel bør studenter være del av et større prosjekt med mer erfarne forskere dersom de skal gjennomføre lengre feltarbeid i asylmottak.

Mye informasjon er offentlig tilgjengelig

Du kan finne mye informasjon om utlendingsfeltet på åpne nettsteder. Eksempler på slike kilder er

Vi svarer også på spørsmål om praksis i sakstyper der det ikke finnes offentliggjorte praksisnotater. 

Skjema og retningslinjer

Alle spørsmål som gjelder bistand til forskere og studenter, kan sendes til statistikk@udi.no

Dersom du skriver en oppgave eller avhandling med data innhentet via UDI, ber vi alltid om å få tilsendt en elektronisk kopi av den ferdige oppgaven.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?